Avui s’inicia el termini per a presentar les sol·licituds per optar a les subvencions per al pagament del lloguer de 2020

Fins el 3 de juliol es podran tramitar via telemàtica o presencialment al Servei d'Habitatge de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, però cal demanar cita prèvia al telèfon 670 05 04 36 o al mateix de l'Ajuntament.
28-05-2020

A partir d’avui dijous, 28 de maig i fins el 3 de juliol, es poden presentar les sol·licituds per optar a les subvencions de concurrència competitiva per al pagament de lloguer 2020. Conjuntament, es tramitaran en el mateix termini la convocatòria de les subvencions de concurrència competitiva per a pagament del lloguer 2020 per a persones físiques que, en aquest any natural, tinguin 65 anys o més, siguin titulars d’un contracte de lloguer de l’habitatge que constitueix el seu domicili habitual i permanent a Catalunya.

Aquestes convocatòries es podran tramitar via telemàtica. També es podrà realitzar presencialment al Servei d'Habitatge de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, però s'haurà de demanar cita prèvia al telèfon 670 05 04 36 o al mateix de l'Ajuntament.

Requisits

Els requisits que han de complir els sol·licitants per poder optar a aquesta prestació anual són:

  • Tenir la residència legal a Catalunya.
  •  Tenir uns ingressos de la unitat de convivència suficients per poder pagar el lloguer, i que no superis els límits establerts.
  • Ser titulars del contracte de lloguer de l’habitatge que constitueix el seu domicili habitual i permanent i estar-hi empadronat.
  • No pagar un lloguer mensual per l’habitatge superior a l'estipulat a la demarcació de Lleida.
  • Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera (en cas de resolució favorable, és el número de compte bancari on farà l'abonament l'Agència de l'Habitatge de Catalunya).
  • Presentar els comprovants del pagament de les rendes de lloguer de l'any 2020 en el moment de presentar la sol.licitud.
  • Pagar el lloguer de l’habitatge per un dels sistemes següents: transferència bancària o rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol.licitud.
  • No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat amb l'article 13 de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre general de subvencions.
  • Complir les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.