L'Ajuntament de la Seu d'Urgell decreta suspendre els terminis d'execució de les obres de promoció privada i municipal

Les obres podran continuar tot i que es prohibirà l'execució d'aquelles que no puguin garantir les mesures aprovades per l'OMS i les autoritats sanitàries.
18-03-2020


A continuació reproduïm el text íntegre del decret: 

DECRET D'ALCALDIA NÚM.240/2020 

SE-ORG-2020/1(A-1096) 

1. El dissabte 14 de març de 2020 es va publicar al Butlletí Oficial de l'Estat el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19. 

2. En relació a aquesta crisi, l'Organització Mundial de la Salut, les autoritats sanitàries estatals i autonòmiques han establert les mesures de protecció bàsiques per evitar la propagació per contagi consistents en la separació entre persones, higiene, restriccions en els desplaçaments i d'altres que incideixen en tots els aspectes de l'activitat econòmica. 

3. L’article 6 del Reial decret 463/2020 manté per cada Administració la competència que li atorga la legislació vigent en la gestió ordinària dels seus serveis per a adoptar les mesures que estimi necessàries en el marc de les ordres directes de l’autoritat competent als efectes de l’estat d’alarma i sense perjudici d’allò establert als articles 4 i 5 de l’esmentat Reial Decret. 

4. Per altra banda, la disposició addicional quarta d'aquest Reial Decret preveu que els terminis de caducitat de les accions i drets resten suspesos durant el termini de vigència de l'estat d'alarma i, en el seu cas, de les pròrrogues que es puguin adoptar; i que aquesta previsió es pot considerar aplicable als terminis d'execució de les obres emparades en les habilitacions municipals corresponents. 

5. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell té les competències en intervenció en matèria d’obres, construccions i instal·lacions que li atribueixen l'article 14 del text refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya i l'article 12 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. 

6. La normativa dictada pel govern de l'Estat en relació a aquesta crisi no impliquen la suspensió de l'execució d'obres, sense perjudici que cada contractista sigui el responsable d'aplicar les mesures de seguretat adients. 

7. Els col·legis professionals d’arquitectes, arquitectes tècnics i aparelladors i d’enginyers de camins, canals i ports han fet unes recomanacions i criteris d’actuació en obres en curs destinades a garantir la seguretat de les obres i dels treballadors. Aquestes recomanacions no suggereixen la suspensió automàtica de totes les obres. 

8. A la vista d'aquestes circumstàncies, és convenient determinar formalment la suspensió dels terminis d'execució de les obres sotmeses a control de l'Ajuntament i fer els advertiments als afectats per la cas que es continuïn executant. 

A la vista del què s'ha dit, 

HE RESOLT 

Primer. Declarar la suspensió dels terminis d'execució de les obres de promoció privada i de promoció municipal establerts a les habilitacions municipals de qualsevol tipus durant el termini de vigència de l'estat d'alarma i, en el seu cas, de les pròrrogues que es puguin adoptar. 

Segon. Advertir a les persones promotores d’obres, instal·lacions i construccions que s’estiguin executant al terme municipal de la Seu d'Urgell que està prohibit executar les obres, instal·lacions i construccions, quan no puguin garantir les mesures aprovades per l’Organització Mundial de la Salut, les autoritats sanitàries estatals i autonòmiques els requeriments imposats al Reial decret 463/2020. 

* Tercer. Recomanar a tots els promotors d'obres sotmeses a control municipal que suspenguin les obres si es produeix qualsevol de les circumstàncies següents: 

  • SI comporten desplaçaments freqüents i reiterats per la via pública.
  • SI impliquen l'ocupació de la via pública oberta a la circulació de persones alienes a l'obra. 

* Quart. Excloure de l'àmbit d'aplicació d'aquest decret les actuacions que calgui dur a terme de manera urgent durant la vigència del Reial decret 463/2020, quan estiguin justificades per motiu de seguretat de les persones i/o per motiu de garantir els serveis bàsics a la població. 

* Cinquè. Comunicar aquest decret per correu electrònic i, quan sigui possible, mitjançant notificació telemàtica, a tots els promotors d'obres sotmeses a control municipal, als tècnics que hi constin com a directors i a tots els tècnics del municipi de la Seu d'Urgell per tal que en tinguin coneixement. 

* Sisè. Fer difusió d'aquest decret a través de la web municipal i qualsevol altre mitjà idoni per donar a conèixer el seu contingut. 

La Seu d’Urgell, 18 de març de 2020 

L’alcalde

Jordi Fàbrega Sabaté

Davant meu,

El secretari

Ramon Miñambres Rebés