L'equip de govern respon amb dades clares les informacions falses del grup de Compromís sobre la Baixada del Molí

Resposta a la nota tramesa pel grup municipal de Compromís per la Seu.
17-06-2015

En resposta a la nota tramesa pel grup municipal de Compromís per la Seu, l’equip de govern de l’Ajuntament de la Seu d'Urgell manifesta:

  • Les obres d’urbanització de la Baixada del Molí s’estan executant segons el projecte aprovat en Junta de Govern Local, en data 28/03/2013, amb vot favorable de tots els membres presents amb veu i vot, sense cap paraula d’oposició per part dels membre de la junta que només tenen veu. El representant del PSC-Progrés no va manifestar cap inconvenient al projecte. Evidentment el projecte fou aprovat amb els pertinents informes tècnics favorables.

  • L’expedient va quedar aprovat definitivament el 27/03/2014, després del pertinent període d’exposició pública en què no es va presentar cap al·legació.

  • L’obra consisteix en la urbanització d’un vial públic que doni continuïtat al camí de Sota Palau i que connecti amb el Cinyell Verd.

  • El 26/07/11, anys abans de fer aquesta obra, es va signar un conveni entre l’Ajuntament i l’interessat que ja preveia que l’obertura del vial es realitzaria amb la mínima afectació al Parc del Segre i la propietat es va mostrar d’acord en cedir més metres dels que estipulava el Pla General d’Ordenació Urbana (aprovat el 2002). El PGOU obligava a la propietat a cedir 12,50m2 i aquest conveni va estipular que en cediria 46,29m2 més per tenir el menor impacte al Parc.

  • Per altra banda cal remarcar que, tot i que el conveni preveia un vial de 4 metres d’amplada, finalment s’ha decidit realitzar-lo de 3,5 metres d’amplada, guanyant tot aquest espai el Parc del Segre.

  • El Pla General reflecteix que el lloc on se situarà la tanca, un cop urbanitzat el vial, és el lloc que li correspon ocupar: durant 13 anys aquesta tanca ha estat col·locada en un espai que no li pertocava.

  • La tanca perimetral del Parc del Segre s’ha retirat temporalment per tal d’urbanitzar el vial públic, obra que, segons la llei, ha de realitzar l’empresa promotora. La retirada de la tanca s’ha fet seguint les indicacions del tècnics municipals.

  • La retirada de la tanca estava prevista en el projecte, que no està fent res més que seguir el procés aprovat. En cap cas, com afirma Compromís, s’ha aprofitat cap buit temporal de poder ja que les obres estan seguint el curs previst del projecte aprovat definitivament el març de 2014.

  • L’equip de govern lamenta profundament que el grup de Compromís iniciï la legislatura amb el mateix tarannà que va acabar l’anterior: usant la demagògia i faltant persistentment a la veritat per confondre la ciutadania.