SOL·LICITUD INSCRIPCIÓ TALLER DE TORN, ESTIU 2020. ESCOLA MUNICIPAL D'ART.

Telemàtic. A partir del dilluns, 6 de juliol 2020.
La matrícula als TALLER DE TORN 2020 DE L' ESCOLA MUNICIPALS D'ARTS , es farà per via telemàtica i a partir del divendres 06 de juliol 2020.


Abans de fer el tràmit, heu de tenir preparada la documentació a adjuntar :

Digitalització del full de domiciliació bancària en format SEPA, omplert i signat 

Digitalització carnet de família monoparental/nombrosa (si s'escau)