Ord.16 Taxa per l'obertura de sondatges o rases en terrenys d'ús públic