Ord.20 Taxa per les ocupacions del subsòl, sòl i la volada de la via pública a favor d'empreses explotadores de subministraments que afecten a la generalitat o a una part important del veïnat