Ord.22 Taxa per la connexió a la central receptora d'alarmes, pels establiments que ho sol·licitin