Ord.31 Taxa per aprofitament especial del domini públic a favor d'empreses explotadores de serveis de subministrament d'interès general