Ord.30 Taxa per utilització privativa de la via pública