Ord.31 Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a vafor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general