Ord.6 Taxa per expedició de documents administratius