Ord.24 Utilització privativa i aprofitament especial de la taxa pel servei municipal d'aigua potable