Ord. 6 Taxa per expedició de documents administratius