Ord. 25 Taxa per l'aprofitament especial per particulars dels serveis i materials de propietat municipal