Ord. 30 Taxa per utilització privativa de la via pública