Ord. 9 Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses a travé del sotmetment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors