Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de la Seu d'Urgell

Que és el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible?

El Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS), és una eina de planificació que permet configurar les estratègies de mobilitat sostenible al municipi de La Seu d’Urgell. Per assolir aquest objectiu s’han analitzat l’accessibilitat i la mobilitat de les persones (a peu, en bicicleta i en vehicle privat), el trànsit i la seguretat viària, el transport públic de viatgers (col·lectiu i servei de taxi), els aparcaments, el consum energètic i les emissions associades dels vehicles. A partir d’aquest anàlisi s’ha definit un model de mobilitat futur sostenible, basat en la qualitat de vida, la integració social, un desenvolupament econòmic sostenible i en la minimització dels consums energètics del conjunt del sistema de transport.

Perquè cal elaborar el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de la Seu?

El municipi de la Seu d’Urgell, com a capital de la comarca de l’Alt Urgell, està obligat a elaborar el seu Pla de Mobilitat Urbana, d’acord amb el que estableix la Llei 9/2003 de la mobilitat, que determina que l’hauran d’elaborar i aprovar obligatòriament aquells ajuntaments que, d’acord amb la normativa de règim local hagin de prestar el servei de transport col·lectiu urbà de viatgers. En aquest sentit, el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en el seu article 67 serveis mínims, estableix que hauran de prestar els serveis de transport col·lectiu urbà de viatgers i protecció del medi, els municipis amb una població superior als 50.000 habitants i tots els municipis que siguin capital de comarca. 

Metodologia Pla de Mobilitat Urbana Sostenible

1. Fases:

Diagnosi: En aquesta fase s’ha realitzat un anàlisi de la mobilitat del municipi el qual ens ha permès conèixer quin és el punt de partida i diagnosticar els punts forts i punts febles de la mobilitat a la nostra ciutat. 

Programa: Aquesta fase ha consistit en definir quins objectius volem aconseguir per millorar la mobilitat del municipi i s’ha determinat quines són les accions que cal dur a terme per assolir-los.

Esquema del procés metodològic:

2imatge_bona.jpg

 

2. Participació Ciutadana

Per tal de definir el model de mobilitat futur de la Seu, és imprescindible conèixer la realitat de la nostra ciutat, una realitat que ha de tenir en compte l’opinió dels diferents col·lectius, associacions i també dels ciutadans del municipi. És per aquest motiu que durant la redacció del PMUS s’han realitzat diverses sessions de participació ciutadana en les que s’ha tingut en compte l’opinió de diverses associacions i col·lectius del municipi (diagnosi participada). Cal dir que, per tal de fomentar la participació ciutadana, durant un període de 3 mesos es va establir un servei de consulta de les propostes i opinió obert a tots els ciutadans i ciutadanes de la ciutat.

3. Indicadors de Seguiment

Per tal d’avaluar el grau de compliment dels objectius del PMUS, s’han establert una sèrie d’indicadors de seguiment. Aquests indicadors hauran de ser actualitzats durant la vigència del Pla.

4. Documents:

El Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de la Seu d'Urgell va ser aprovat definitivament pel Ple Municipal del dia 11 de juny de 2012 i publicat al BOP el dia 21 de juny de 2012.