Sol·licitud d'ajuts a les persones i famílies en situació de vulnerabilitat social degut a la crisi de la COVID-19

Telemàtic. A partir del dilluns 27 de juliol i fins el dissabte 31 d'octubre 2020.

La sol·licitud de subvenció es pot demanar TELEMÀTICAMENT (necessària l'autentificació amb identitat digital, per poder-la tramitar).

TRAMITACIÓ TELEMÀTICA 

si teniu incidències, recomanem fer la tramitació amb el navegador google chrome

Si no podeu fer-la telemàticament, la sol·licitud de subvenció es pot demanar PRESENCIALMENT al Consorsi d'Atenció a les Persones de l'Alt Urgell ( Centre Cívic "el passeig” 1a planta, Plaça Soldevila núm.1) . Sempre demanant cita prèvia al tel. 973 354 102 . Porteu la documentació a aportar.

Documentació obligatòria per adjuntar al formulari o aportar-la si feu el tràmit presencialment (tenir-la preparada) :

  • Documentació general

   •  Fotocòpia del DNI/NIE/Passaport de tots els membres de la unitat família 
   • Llibre de família
   • Indicació de si autoritza o no a l'Ajuntament a obtenir de forma directa mitjançant certificat telemàtic l'acreditació de que les persones es troben al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. SI no s'autoritza haurà d'aportar llavors els certificats de trobar-se al corrent tant en el compliment de les seves obligacions tributàries amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, la Tresoreria General de la Seguretat Social i l'Agència Tributària Catalana
  • Documentació acreditativa de la situació laboral dels membres de la UF
    • Document justificatiu de l'ERTO , si és el cas
    • Document justificatiu per part de l'empresa en cas d'acomiadament o acabament de contracte
    • Document justificatiu de cobrament de prestacions de l'atur
    • Per a les relacions laborals a Andorra, dcument justificatiu del cessament de la relació laboral, de la reducció de la jornada o de l'ERTO. Es farà amb el document de la CASS i de l'empresa
    • Qualsevol document oficial que pugui justificar la reducció d'ingressos arrel de la situació de crisi per la COVID-19
   • Documentació econòmica en relació als ingressos de tots els membres de la UF
    • Nòmines salarials del mes de febrer i març de 2020 i nòmines a partir del març fins al moment de presentar la sol·licitud
    • En cas d'autònoms, si han sol·licitat alguna de les altres subvencions que convoqui l'Ajuntament relacionades amb el COVID-19, es podran remetre a la documentació que consti en aquell expedient, hauran d'indicar el número d'expedient. Si no han demanat cap d'aquestes subvencions , hauran d'aportar la documentació  

  o Declaració responsable de pèrdua d'ingressos i de despeses, del llibre registre de vendes i ingressos o del llibre de compres i despeses del període justificat (abril 2020 i abril 2019) o bé Extracte/s bancari/s dels comptes de l'empresa sol·licitant dels mesos d'abril 2019 i abril 2020. Cas que s'hagi iniciat l'activitat econòmica amb posterioritat a l'abril del 2019 caldrà presentar la mateixa documentació en relació al mes següent de l'inici de l'activitat

  o Justificants acreditatius de la despesa realitzada i del seu pagament: factures i rebuts autònoms per import mínim de 500 euros , durant el període d'estat d'alarma

  o Alta IAE de l'activitat objecte de l'ajut

     • Certificats de pensions emeses per l'Institut Nacional de la Seguretat Social, del Departament de Treball, Afers Socials i Família, i/o de la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS)
     • Rendiments de lloguers de béns immobles de qualsevol naturalesa que siguin propietat dels membres de la UF
    • Documentació en relació a les despeses de la UF
     • Contracte de lloguer o de la hipoteca del l'habitatge on hi ha el domicili del sol·licitant o qualsevol altre títol jurídic que habiliti per ocupar-lo
     
     • Últim rebut de lloguer o rebut de la quota hipotecària o similar o rebut que acrediti pagament de la quantitat necessària per a ocupar l'habitatge
     •  Justificants dels deutes corresponents a les despeses relacionades a l'article 4 de les bases que regulen aquests ajuts
     • Document de cessió de crèdit de la subvenció atorgada, si cal
     • Cas de separació matrimonial, fotocòpia del conveni regulador o sentència
     • Declaració responsable d'altres ajuts sol·licitats o concedits per la mateixa finalitat
     • Altra documentació específica si s'escau
    • Altra documentació important a dur