Segon cicle d'educació infantil i ensenyament obligatori

Dates de la preinscripció del curs 2017-2018

Els terminis de presentació de sol·licituds són:

del 23 de març al 4 d’abril de 2017, per al segon cicle d'educació infantil, educació primària, centres integrats i educació secundària obligatòria.

Documentació a aportar

Formulari de preinscripció: Descarrega'l.

a) Documentació identificativa (s'ha de presentar en tots els casos):

 • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació
 • DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a i guardador/a de fet) o NIE en el cas de persones estrangeres
 • DNI de l'alumne o alumna, si en té
 • TSI (Targeta sanitària individual)
 • Certificat de convivència

b) Documentació acreditativa del criteri o els criteris de prioritat (s'ha de presentar només per al criteri o els criteris de prioritat al.legats a la sol.licitud de preinscripció): 

 • Criteris generals
  • Si hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa: 40 punts.
  • Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció):
   • Domicili a l'àrea de proximitat del centre: 30 punts.
   • Lloc de treball a l'àrea de proximitat del centre: 20 punts.
   • Domicili al mateix municipi del centre: 10 punts.
  • Si el pare, mare o tutor legal reben l'ajut de la renda mínima d'inserció: 10 punts.
  • Per discapacitat igual o superior al 33% de l'alumne o d'un familiar de primer grau: 10 punts.
 • Criteris específics de prioritat
  • Tenen preferència els alumnes que procedeixen de centres i ensenyaments adscrits.
  • En l'ESO i el batxillerat, en els centres que es determini per resolució, tenen preferència els alumnes que cursin simultàniament ensenyaments de règim general i ensenyaments professionals de música o dansa, o segueixin programes esportius d'alt rendiment.