Informació general

Preinscripció i matrícula per al curs 2019-2020

El procés de preinscripció dels ensenyaments de segon cicle d'educació infantil, primària i secundària obligatòria s'iniciarà la segona setmana d'abril. El període de presentació de sol·licituds serà del 29 de març al 9 d'abril.

Aquest calendari respon als canvis organitzatius següents:

 • El Departament redueix el calendari del procés gairebé un mes, d'acord amb la demanda reiterada de diferents sectors de la comunitat educativa.
 • Aquest endarreriment facilitarà que un major nombre d’alumnes nouvinguts o que es trobin situacions de canvis, per exemple de domicili, puguin participar en el procés de preinscripció de forma ordinària.


Jornada de portes obertes:

 • Escola  Albert Vives: Dissabte 23 de març de 10,30h a 13h. A les 12h hi haurà una xerrada informativa. També es podrà visitar l'escola en horari escolar, trucant i concertant visita.
 • Escola Pau Claris: Dissabte 16 de març de 10h a 13h. També es podrà visitar l'escola en horari escolar, trucant i concertant visita.
 • Col·legi la Salle: Escola Oberta(visita en horari escolar EI-EP-ESO-CF): 29 de març de 9h a 18h.                                                                                                                                    Jornada Portes Obertes EI-EP-ESO: 30 de març de 10h a 13h.                                                  Jornada Portes Obertes Llar d'infants i Cicles Formatius: 11 de maig de 10h a 13h.
 • Escola  Castell-Ciutat: Cal concertar visita (telf:973360609).

 • Institut Joan Brudieu (ESO): Dimarts 12 de març. Tres torns de visites, a les 19h, 19:15h i a les 19,30h. Reunió informativa a les 20:30h.
 • Intitut Joan Brudieu: Dilluns 29 d'abril. Batxillerat i Batxibac: Visita a les instal·lacions  a les 20h.  Cicles formatiu: Visita a les instal·lacions a les 19:45h.Reunió informativa a la sala d'actes a les 20:30h.                                          
 • Institut La Valira: Dijous 13 de març. A les 19h i a les 19:30h (visites guiades per les instal·lacions). A les 20h (xerrada informativa)
 • Escola La Valira: cal concertar visita (telf:973350882)

La preinscripció pas a pas:

1. Abans d'iniciar el procés de preinscripció i matrícula

Abans d'iniciar el procés de preinscripció i matrícula, és interessant que les famílies consultin la informació sobre:

 • L'oferta educativa del municipi i les places dels ensenyaments sufragats amb diners públics.
 • Els criteris de prioritat en l'admissió d'alumnes.
 • Les activitats extraescolars i els serveis que ofereixen els diversos centres.
 • La normativa vigent, el calendari i els procediments que s'han de seguir.

Aquesta informació es pot consultar a l'Oficina Municipal d'Escolarització (OME), ubicada al Servei d'Educació de  l'Ajuntament de la Seu d'Urgell.

2. Escollir el centre educatiu

En primer lloc s'ha d'escollir el centre educatiu on es vol estudiar. Abans del període de preinscripcions, els centres organitzen trobades, visites i jornades de portes obertes per donar a conèixer com funcionen, els seus serveis i el seu projecte educatiu o caràcter propi.

3. Emplenar la sol·licitud de preinscripció

Un cop s'han triat els centres docents  o els estudis, s'ha de fer la preinscripció. Cal emplenar l'imprès corresponent a l'etapa o als estudis a què es vol accedir. Els impresos es poden aconseguir als centres educatius, a l'OME (oficina municipal d'escolarització), situada al servei d'Ensenyament de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell o bé a la web del Departament, http://www.gencat.cat/preinscripcio.
Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne/a. Si se'n presenta més d'una, els drets de prioritat queden invalidats (es perden tots els punts). El que sí que es pot demanar és més d'un centre:

Indiqueu a l'imprès, per ordre de preferència, els centres o els ensenyaments a què voleu accedir (és recomanable omplir totes les opcions que ofereix la sol·licitud).

4. Recopilar la documentació

La documentació bàsica que cal per fer la preinscripció és:

 • Original i fotocòpia del DNI de l'alumne o alumna o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de l'alumnat estranger. (només alumnes d'ESO).
 • Original i fotocòpia del DNI del pare i mare o tutor/ra o guardador/ra de fet o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.
 • Certificat o volant municipal de convivència
 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
 • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) de l'alumne.
 • Original i fotocòpia del carnet de vacunacions on figurin les dosis de vacunes rebudes amb les dates corresponents. Quan no es tingui el carnet de vacunacions, ha de presentar-se un certificat mèdic oficial on figurin les dosis de vacuna rebudes amb les dates corresponents. Si les nenes o els nens no han estat vacunats per contraindicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.

A més a més, cal afegir la documentació que acrediti el compliment dels criteris de prioritat que s'hagin al·legat a la sol·licitud.

5. Presentar la sol·licitud i la documentació

Un cop emplenat l'imprès de sol·licitud, cal presentar-lo, acompanyat de la documentació corresponent, al centre educatiu demanat en primer lloc o a l'OME (Oficina Municipal d'Escolarització), situada al servei d'Ensenyament de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell.
La sol·licitud de preinscripció i la documentació s'ha de presentar en les dates previstes en el calendari oficial de preinscripció i matriculació 2019-2020.
Tots els centres educatius públics i privats concertats tenen l'obligació d'admetre totes les sol·licituds presentades dins el període oficialment establert. A més, tots els centres han de reservar unes places per a alumnes amb necessitats educatives específiques.

Si hi ha més sol·licituds de preinscripció que places  per a un centre determinat, s'ha d'establir l'ordre de prioritat a partir d'uns barems determinats.

Els punts de barem que corresponen  a una sol·licitud queden fixats en funció del centre que s'ha demanat en primera opció, i aquesta puntuació es mantindrà per a tots els centres que s'hagin sol·licitat en fer la preinscripció.

El Departament d'Ensenyament atorga a totes les sol·licituds de preinscripció que es presenten a Catalunya un número aleatori. Aquest número serveix per participar  al sorteig que ordenarà les llistes de sol·licituds  dels centres per tal de resoldre les situacions d'empat que es produeixen en un centre quan el nombre de sol·licituds és superior a l'oferta de places.

En tots casos, l'entitat receptora ha de lliurar a la persona que fa la sol·licitud una còpia datada i segellada acreditativa de la presentació de la sol·licitud.

No s'ha de fer cap aportació econòmica en concepte de preinscripció escolar. No es pot condicionar l'admissió al resultat de proves o exàmens, llevat d'aquells previstos legalment que afecten als ensenyaments postobligatoris.

En el cas d'alumnat amb necessitats educatives especials (NEE), cal especificar-ho en l'imprès de sol·licitud.

En el cas d'alumnat de nova incorporació en el nostre sistema educatiu (NISE), cal especificar-ho en l'imprès de sol·licitud.

La gran majoria de famílies obtenen plaça en algun dels centres que sol·liciten. En cas de no obtenir cap de les places sol·licitades, la comissió d'escolarització ofereix una plaça alternativa.

En el cas que la persona sol·licitant, un cop informada, no estigui d'acord amb la plaça oferta, pot presentar la reclamació corresponent.

Un cop acabat el procés de preinscripció o reserva de plaça escolar, caldrà formalitzar la matrícula al centre assignat, dins de les dates establertes oficialment. En cas de no fer-ho, es considera que es renuncia a la plaça adjudicada.

Coneixement de la normativa: és important que totes les famílies coneguin l'existència de la normativa -un decret marc i una resolució- que té per objectiu regular el procés per a sol·licitar i accedir a qualsevol plaça escolar dels centres sostinguts amb diners públics i vetllar per la transparència del procés de gestió que se segueix.

DECRET 75/2007, de 27 de març (DOGC núm. 4852 del 29/03/2007), pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics.

6. Comprovar la puntuació obtinguda

Quan finalitza el termini de presentació de sol·licituds, els centres publiquen la llista de sol·licituds baremades. Quan un centre té més sol·licituds que places disponibles, cal aplicar els criteris de prioritat d'admissió que atorguen diverses puntuacions a cada sol·licitud.

Criteris de prioritat en l'admissió de l'alumna

Documentació acreditativa dels criteris de prioritat

Les persones que al·leguen el compliment d'un o més criteris de prioritat (específic, general o complementari) han de presentar la documentació que s'indica per a cada criteri.

La falsedat o el frau en les dades al·legades o en la documentació aportada comporta la invalidació dels drets de prioritat i fins i tot, si escau, la pèrdua de la plaça assignada; si és el cas, el Departament d’Ensenyament comunica a l’autoritat competent el fet perquè aquesta adopti les mesures oportunes.

a) Criteri específic:

Tenen preferència els alumnes que procedeixen de centres i ensenyaments adscrits al centre sol·licitat.

No cal presentar cap document acreditatiu.

b) Criteris generals

1. Germans escolaritzats al centre (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció) o pares o tutors legals que hi treballen (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció amb una activitat continuada, una jornada mínima de 10 hores setmanals i el corresponent nomenament d'interí o substitut o un contracte laboral o administratiu).

La puntuació també s'aplica per accedir a un centre públic quan el germà o la germana està escolaritzat en un altre centre públic que té la consideració de centre únic (dos centres públics adscrits en què l'escola de primària només està adscrita a un centre de secundària).

Aquest criteri és aplicable a infants i joves en situació d'acolliment familiar atenent a la composició de la família acollidora.

Barem: 40 punts

Documents

 • Cap, si es tracta del mateix centre.
 • Si s'al·lega que el germà o la germana estan escolaritzats en un centre públic que té la consideració de centre únic cal presentar un certificat d'aquest centre.

2. Proximitat del domicili habitual de l'alumne o alumna al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora o el guardador o guardadora de fet.

Barem

 • Quan el domicili habitual es troba a l'àrea d'influència del centre: 30 punts.
 • Quan, a instància del sol·licitant es pren en consideració l'adreça del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora de fet, i aquest és dins l'àrea d'influència del centre: 20 punts.
 • En el cas de Barcelona ciutat, quan el domicili habitual es troba al mateix districte municipal que el centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d'influència: 15 punts.
 • Quan el domicili habitual és al mateix municipi del centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d'influència: 10 punts.

Encara que es doni més d'un supòsit, no es pot acumular més d'una puntuació pel criteri de proximitat.

Documents

 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.
 • Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, certificat o volant municipal de convivència de l'alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.
 • Quan, per aquest criteri es considera el domicili del lloc de treball, còpia del contracte laboral o d'un certificat emès a aquest efecte per l'empresa. En el cas de treballadors en el règim d'autònoms es té en compte el domicili acreditat a l'Agència Tributària i es justifica amb una còpia del formulari de la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris (model 036 i 037).

3. Renda anual de la unitat familiar en el cas que el pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora, siguin beneficiaris de l'ajut de la renda garantida de ciutadania.

Barem: 10 punts
Documents:

 • Acreditació de ser beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.

4. Discapacitat (igual o superior al 33%) de l'alumne o alumna, el pare o mare, o el germà o germana.

Barem: 10 punts
Documents

 • Original i fotocòpia del certificat o de la targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que n'al·lega la condició emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o organismes competents d'altres comunitats autònomes.
 • Si és el cas, el document acreditatiu de ser beneficiari d'una pensió d'incapacitat permanent de grau total o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

C) Criteri complementari

L'alumne o alumna forma part d'una família nombrosa o monoparental.

Barem: 15 punts

Documents

 • Original i fotocòpia del títol de família nombrosa o monoparental vigent.

Simultaneïtat d'ensenyaments professionals de música i dansa i programes esportius d'alt rendiment amb l'ESO

Encara que no provinguin d'un centre adscrit, tenen prioritat per accedir a les places d'ESO dels centres amb l'horari adaptat:

 • Els alumnes que cursen o opten per cursar ensenyaments professionals de música o de dansa. En el moment de fer la sol·licitud de preinscripció i en formalitzar la matrícula han de declarar que estan matriculats o admesos pendents de matrícula en un centre autoritzat per cursar ensenyaments professionals.
 • Els alumnes que segueixen programes esportius d'alt rendiment (inclosos els esportistes integrats en la tecnificació esportiva i els esportistes d'alt nivell o alt rendiment). Aquesta condició s'acredita amb un dels documents següents:
  - Certificat del Consell Català de l'Esport que especifiqui que formen part del pla de tecnificació del programa ARC (alt rendiment català), per als esportistes que es troben en l'etapa de tecnificació esportiva.
  - Certificat del Consell Català de l'Esport que ratifiqui el certificat del Consell Superior d'Esport, per als esportistes d'alt rendiment segons el Reial decret 971/2007.
  - Relació d'esportistes d'alt nivell publicada al DOGC o BOE per als esportistes d'alt nivell.

Cal comprovar que la vostra sol·licitud ha estat correctament puntuada i, si no és així, es pot presentar una reclamació al centre demanat en primer lloc. Cal recordar que aquesta llista encara no presenta l'ordre definitiu ja que caldrà esmenar-la en funció de les reclamacions que s'hagin fet.

Atès que moltes sol·licituds reben la mateixa puntuació, el Departament d'Ensenyament atorga un número aleatori a cadascuna. Per a cada etapa o ensenyament es fa un sorteig públic que ha de determinar a partir de quin número s'ordenen les sol·licituds d'admissió.

Les persones que ho autoritzin a la sol·licitud de preinscripció rebran un missatge al seu telèfon mòbil per saber la puntuació de la seva sol·licitud i el número que li ha tocat.

7. Comprovar, si cal, el número de desempat

Si teniu la mateixa puntuació que altres alumnes preinscrits, podreu consultar al centre escollit en primera opció i a l'OME (Oficina Municipal d'Escolarització) situada al Servei d'Ensenyament de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, el número de desempat resultat del sorteig.

8. Consultar la llista ordenada

Un cop efectuat  el sorteig, es tornen a publicar les llistes de sol·licituds ordenades d'acord amb el número del desempat. Aquestes llistes es publiquen al centre demanat en primer lloc.

9. Consultar l'assignació de places

Finalment, es fa pública la llista d'alumnes admesos a cada centre. Si no heu estat admesos al centre sol·licitat en primer lloc (perquè altres alumnes amb més puntuació han ocupat les places vacants) us assignaran una plaça en un altre dels centres demanats, seguint l'ordre de preferència indicat a la sol·licitud.

La llista es pot consultar al centre demanat en primer lloc i a l'OME (Oficina Municipal d'Escolarització) situada al servei d'Ensenyament de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell.

Les persones que ho autoritzin a la sol·licitud de preinscripció rebran un missatge al seu telèfon mòbil amb el nom del centre assignat.

10. Formalitzar la matrícula

Per confirmar que es vol la plaça assignada cal formalitzar la matrícula en el centre on s'ha obtingut la plaça. Els centres informaran de la documentació necessària. Cal matricular-se durant  el període que estableix el calendari oficial.

Per si us amoïna que el procés de preinscripció i de matriculació sigui correcte, heu de saber que en cada àrea escolar hi ha una comissió d'escolarització presidida per la Inspecció d'Ensenyament. En aquesta comissió participen representants  dels ajuntaments, dels centres educatius, dels professors i mestres i de les associacions de mares i pares d'alumnes i té, entre d'altres, la funció de vetllar per la transparència del procés.