Segon cicle d'educació infantil i ensenyament obligatori

Dates de la preinscripció del curs 2019-2020

El procés de preinscripció dels ensenyaments de segon cicle d'educació infantil, primària i secundària obligatòria serà del divendres  29 de març al 9 d'abril

Preinscripció

 • Oferta inicial de places escolars: 27 de març de 2019
 • Presentació de sol·licituds: del 29 de març al 9 d'abril de 2019
 • Presentació de documentació: fins al 10 d'abril de 2019
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 26 de d'abril de 2019
 • Presentació de reclamacions: del 29 d'abril al 3 de maig de 2019
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 8 de maig de 2019
 • Sorteig del número de desempat: 9 de maig de 2019, a les 11 h, als serveis centrals del Departament d'Ensenyament (Via Augusta, 202, Barcelona)
 • Llista ordenada definitiva: 14 de maig de 2019
 • Ampliació de petició de centres per a les sol·licituds que no han obtingut cap assignació (assignació d'ofici): del 30 de maig al 3 de juny de 2019
 • Oferta final de places escolars: 11 de juny de 2019
 • Llista d'alumnes admesos i llista d'espera: 12 de juny de 2019

Matrícula

 • Alumnes preinscrits amb plaça assignada a segon cicle d'educació infantil, educació primària i primer curs d'ESO: del 20 al 26 de juny de 2019
 • Alumnes preinscrits amb plaça assignada a 2n, 3r i 4t d'ESO (i confirmació de plaça assignada per als alumnes pendents de l'avaluació de setembre): del 27 de juny al 3 de juliol de 2019
 • Alumnes d'ESO pendents de l'avaluació de setembre: Pendent de confirmar

 

La llista d'alumnes matriculats al centre procedents del procés de preinscripció i admissió es publica l'1 d'octubre de 2019.


Documentació a aportar

a) Documentació identificativa (s'ha de presentar en tots els casos):

 • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació
 • DNI del pare, mare i/o tutor/a  o NIE en el cas de persones estrangeres
 • DNI de l'alumne o alumna, si en té
 • TSI (Targeta sanitària individual)
 • Certificat de convivència
 • Llibre de vacunes

b) Documentació acreditativa del criteri o els criteris de prioritat (s'ha de presentar només per al criteri o els criteris de prioritat al.legats a la sol.licitud de preinscripció): 

 • Criteris generals
  • Si hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa: 40 punts.
  • Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció):
   • Domicili a l'àrea de proximitat del centre: 30 punts.
   • Lloc de treball a l'àrea de proximitat del centre: 20 punts.
   • Domicili al mateix municipi del centre: 10 punts.
  • Si el pare, mare o tutor legal reben l'ajut de la renda mínima d'inserció: 10 punts.
  • Per discapacitat igual o superior al 33% de l'alumne o d'un familiar de primer grau: 10 punts.
 • Criteris específics de prioritat
  • Tenen preferència els alumnes que procedeixen de centres i ensenyaments adscrits.
  • En l'ESO i el batxillerat, en els centres que es determini per resolució, tenen preferència els alumnes que cursin simultàniament ensenyaments de règim general i ensenyaments professionals de música o dansa, o segueixin programes esportius d'alt rendiment.