Preguntes més freqüents

Cens, adopcions, xip, ...

Què he de fer si vull adoptar un gos o un gat?  

Per poder adoptar un gos o un gat t’has de posar en contacte amb el Refugi Supracomarcal d’Animals de Benavarre al telèfon 690 691 494 on t’informaran de quin és el procés d’adopció.

Cal dir però que l’adopció un gos o un gat ha de ser una decisió meditada ja que els animals de companyia són éssers vius que necessiten atenció, estima i temps lliure per treure’l a passejar del nou propietari que se’n faci càrrec.

Què he de fer si no em puc fer càrrec del meu animal de companyia?

El més aconsellable és que el propietari intenti buscar una nova llar, que faci tots els esforços possibles per buscar-li una nova família que se’n pugui fer càrrec, d’aquesta manera s’evitarà que la mascota hagi d’entrar al refugi d’animals. Davant la impossibilitat de trobar-li una nova llar cal posar-se en contacte amb el Refugi Supracomarcal d’Animals de Benavarre al telèfon 690 691 494 per tal de gestionar l’entrada de l’animal al Refugi.

Perquè li he de posar el microxip a la meva mascota?

És obligació de tots els propietaris identificar-los tal i com preveu l’article 15 de la llei 22/2003 de protecció dels animals, modificada per la llei 12/2006 de 27 de juliol en matèries de medi ambient i modificació del les lleis 3/1988 i 22/2003 relatives a la protecció dels animals.
La no identificació d’un animal de companyia representa una infracció de caràcter lleu sancionada amb una quantitat de 100 a 401€ tal i com preveu la Llei 22/2003 de protecció dels animals i com a infracció greu segons la ordenança de control i tinença d’animals (art. 43.3 j) sancionada amb una quantitat de 60 a 150 €.
El sistema que es fa servir actualment per identificar els animals és el microxip, que s'ha de col·locar sota control veterinari. La identificació amb microxip permet la localització immediata del propietari de l’animal i per tant aquest es retornat immediatament a la seva llar.

Perquè he de censar la meva mascota?

Tal i com preveu l’art. 14 de la llei de 22/2003 de protecció dels animals i l’art. 17 de l’ordenança municipal de control i tinença d'animals els propietaris dels gossos tenen l’obligació de censar el seu animal de companyia al municipi de residència habitual.
El termini per inscriure un animal al registre censal és de màxim trenta dies, comptat a partir de la data de naixement o de l'adquisició de l'animal o del canvi de residència. Prèviament a la inscripció en el cens, cal haver dut a terme la identificació de forma indeleble de l'animal.
La no inscripció d’un animal de companyia al registre censal està tipificat com a infracció de caràcter lleu sancionada amb una quantitat de 100 a 401€ tal i com preveu la Llei 22/2003 de protecció dels animals i com a infracció greu segons la ordenança de control i tinença d’animals (art. 43.3 j) sancionada amb una quantitat de 60 a 150 €.

Què he de fer per censar la meva mascota?

Per censar els animals de companyia cal dirigir-se a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de la Seu o a qualsevol centre veterinari del municipi.

Què he de fer per sol·licitar la llicència de tinença de gossos potencialment perillosos?

Si ets propietari d’un gos potencialment perillós cal sol·licitar una llicència de tinença de gossos potencialment perillosos a l’Ajuntament.
La tinença d’animals potencialment perillosos està regulada per la llei 50/1999 de 30 de juliol desenvolupada pel Real Decret 287/2002 de 22 de març sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos i pel Decret 170/2002 d’11 de juny sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos el qual dicta les normes relatives al règim jurídic de la tinença de gossos potencialment perillosos.
Qualsevol persona que condueixi per espais públics un gos potencialment perillós requereix de la llicència atorgada per l’Ajuntament tal i com es preveu a l’art. 3 del Decret 170/2002.
La llicència te un període de validesa de 5 anys i pot ser renovada per períodes d’igual duració.
Si el titular no compleix tots els requisits deixarà de tenir vigència.
Qualsevol variació de les dades que figuren en la llicència haurà de ser comunicada pel titular a l'Ajuntament en un període de 15 dies.

Quina documentació s’ha d’aportar per sol·licitar la llicència de gos potencialment perillós?

- Còpia del DNI

- Fotocòpia de la targeta sanitària del gos

- Certificat d'aptitud física

- Certificat d'aptitud psíquica

- Declaració responsable sobre sancions (facilitada per l'Ajuntament)

- Certificat d'assegurança obligatòria de Responsabilitat Civil

- Acreditació de la implantació del xip (en cas de no constar a la targeta sanitària)

- Dos fotografies de l'interessat de tamany carnet

- Dos fotografies del gos de tamany carnet

- Una fotografia de tamany 13x15 del gos

Quins animals són considerats potencialment perillosos?

a) Gossos que han tingut episodis d'agressions a persones o a altres gossos.

b) Gossos que han estat ensinistrats per a l'atac i la defensa.

c) Gossos que pertanyen a una de les races següents o a llurs encreuaments: bullmastiff, dòberman, dog argentí, dog de Bordeus, fila brasileiro, mastí napolità, pit bull, de presa canari, rottweiler, staffordshire i tosa japonès.

També es consideren gossos perillosos els que preveu el Reial Decret 287/2002 en l'article 2.

Quins requisits són necessàris per obtenir la llicència de gos potencialment perillós?

Els requisits per obtenir la llicència administrativa per la tinència d’animals potencialment perillosos estan regulats a l’art. 3.2 del Decret 170/2002 i són:

- Ser major d’edat

- No haver estat condemnat per delictes d’homicidi, lesions, tortures, contra la llibertat o contra la integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública, associació a banda armada o de narcotràfic, així com no esta privat per resolució judicial del dret de la tinència d’animals potencialment perillosos.

- Tenir capacitat física i aptitud psicològica

- No haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus amb alguna de les sancions accessòries de les previstes a l’apartat 3 del article 13 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic d’animals potencialment perillosos.

- Haver contractat una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una cobertura no inferior a 120.000 €.