Registre de Sol·licitants d'habitatges amb protecció oficial

Què és?

Article 1.2 del Decret 106/2009, de 19 de maig

Per poder ser persona adjudicatària d’un habitatge amb protecció oficial, és requisit imprescindible estar inscrit en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya en la modalitat de demanda corresponent. Únicament s’exceptuen d’aquest requisit les persones o unitats de convivència en situacions d’emergència, així considerades des dels àmbits d’assistència i de benestar social i acreditades pels organismes de la Generalitat i de les administracions locals competents en matèria d’assistència i protecció social.

És un registre públic, administratiu, compost pels registres propis dels ajuntaments que es puguin arribar a constituir i pel registre de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Té caràcter permanent, sense terminis per tramitar-hi la sol·licitud d’inscripció, i s’hi pot inscriure qualsevol persona amb residència en un municipi de Catalunya, en qualsevol moment i a través de qualsevol dels canals disponibles.

Per poder ser adjudicatari d’un habitatge amb protecció oficial, és un requisit imprescindible estar inscrit en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya.

La inscripció en el Registre dóna dret a optar a l’adjudicació d’un habitatge amb protecció oficial, d’acord amb els procediments establerts en el Decret.

Una vegada inscrits, poden participar en els processos d’adjudicació aquells sol·licitants que compleixin els requisits exigits i hi estiguin inscrits abans de l’inici del procediment d’adjudicació en qüestió.

Les finalitats d’aquest registre són les de proporcionar informació sobre les necessitats reals i la distribució territorial d’habitatges amb protecció oficial, així com les de facilitar i agilitar els processos d’adjudicació i transmissió d’habitatges protegits, tot garantint la màxima transparència de tots els processos.

La inscripció en el Registre té una vigència de tres anys.

Als efectes d’assegurar un control públic eficient de les inscripcions en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya, es crea un fitxer mínim comú als registres municipals i al registre de l’Administració de la Generalitat, que comportarà el fet d’agrupar tota la informació en un únic fitxer.

Requisits

Consulta aquí els requisits per poder ser inscrit al Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial.

Documentació a presentar

Més informació

Podeu visitar la web de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya:

Agència Habitatge

http://www.registresolicitants.cat