Habitatge i Urbanisme La Seu S.L.U.

HABITATGE I URBANISME LA SEU SLU és una Societat Privada Municipal, jurídicament societat limitada, i el seu capital social són accions nominatives intransferibles de titularitat de l'Ajuntament de La Seu d'Urgell.

Habitatge i Urbanisme La Seu

Qui som?

HABITATGE I URBANISME LA SEU SLU és una Societat Privada Municipal, jurídicament societat limitada, i el seu capital social són accions nominatives intransferibles de titularitat de l'Ajuntament de La Seu d'Urgell.

Entre els objectius de l'empresa es troben:

 • El desenvolupament urbanístic sostenible mitjançant la utilització racional del territori i el medi ambient.
 • L'execució del planejament urbanístic de forma que permeti l'aplicació de criteris d'eficàcia, eficiència i agilitat.
 • La constitució d’un patrimoni públic del sòl i de l’habitatge.
 • El foment de la cohesió social i la qualitat de vida mitjançant la dotació d’habitatges de protecció pública.

Què fem?

 • Gestió urbanística

  Les actuacions d'edificació impliquen moltes vegades la urbanització prèvia del sector per obtenir els solars edificables. La gestió urbanística en zones de nova expansió o en actuacions aïllades en el sòl urbà requereixen l'execució del planejament urbanístic conjuntament amb els altres propietaris del sector.

  Aquesta execució, si és el cas, també es porta a terme des de HiULS, que és qui gestiona el procés reparcel·latori de les finques, la redacció dels projectes d'urbanització, la contractació i execució de les obres d'urbanització i totes aquelles tasques administratives i de gestió pròpies per assolir l'objectiu d'obtenir el sòl urbanitzat.

  Àmbits d’actuació: Execució urbanística de l’àmbit d’actuació del sector industrial Sud-6 "l'Allau de Benabarre", que comprèn els terrenys situats entre la futura nova variant de la carretera N-260 i el camí de Benabarre i que la gestió del mateix s'efectuarà pel sistema de cooperació. Execució urbanística de l’àmbit d'actuació del Pla de Millora Urbana "Avinguda de les Valls d’Andorra" (PERI3) i del SUD1 i 2 "Les Moreres i L'Allau del Sagristà".

 • Habitatge

  Promoció d'habitatges de protecció oficial als solars ubicats al sector residencial “Horta del Valira” procedents de les cessions obligatòries de l'aprofitament urbanístic del subsector 1 en el percentatge del 5% corresponent a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell.

  Gestió del Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial.

 • Aigua

  L'Ajuntament de La Seu d'Urgell, en sessió del Ple celebrada el dia 2 de febrer de 2009, va acordar encomanar a HIULS la gestió del cicle integral de l'aigua a La Seu d'Urgell.

Contacte