Convocatòria 1 plaça interina de tresoreria

Presentació d'instàncies fins el dia 17.01.2022
Les persones interessades poden accedir a través d'aquesta pàgina a les bases reguladores del procés de selecció i al tràmit telemàtic per presentar les sol·licituds.

El termini de presentació d'instàncies fins el dia 17.01.2022

 

INFORMACIÓ SOBRE EL TRÀMIT

 • Bases reguladores de la convocatòria
 • Per poder fer la inscripció, necessitareu adjuntar els següents documents. Recomanem tenir-los preparats i adjuntar-los en l'apartat corresponent del formulari de sol·licitud.
  • Còpia del DNI o NIE.
  • Còpia de la titulació exigida per a l'ingrés en els cossos o escales classificats en el subgrup A1, d'acord amb el previst en el text refós de la llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, i el Real Decreto 128/2018 de 16 de març, pel que es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.
  • Justificant títol de Català, nivell C1.
  • Currículum Vitae.
  • Mèrits segons les bases.
  • Declaració responsable de compliment de requisits. , omplir-lo, signar-lo digitalment i adjuntar-lo al formulari de sol·licitud.
 • Necessiteu tenir una identitat digital per poder fer el tràmit telemàtic. Us facilitem informació sobre la identitat digital.

Si voleu presentar la sol.licitud presencialment, demaneu la instància al correu electrònic rrhh@aj-laseu.cat. S'ha de demanar cita prèvia per poder-la presentar presencialment.