Convocatòria d'una plaça de tècnic/a del Pla Educatiu d'Entorn

Termini de presentació d'instàncies: fins 24.01.2022
Les persones interessades poden accedir a través d'aquesta pàgina a les bases reguladores del procés de selecció i al tràmit telemàtic per presentar les sol·licituds.

El termini de presentació d'instàncies fins el dia 24.01.2022.

INFORMACIÓ SOBRE EL TRÀMIT

 • Bases reguladores de la convocatòria
 • Per poder fer la inscripció, necessitareu adjuntar els següents documents. Recomanem tenir-los preparats i adjuntar-los en l'apartat corresponent del formulari de sol·licitud.
  • Còpia del DNI o NIE.
  • Còpia compulsada del títol, diplomatura, grau universitari o equivalent.
  • Justificant títol de Català, nivell C1.
  • Curriculum vitae.
  • Mèrits segons les bases.
  • Vida laboral.
  • Declaració responsable de compliment de requisits, omplir-lo, signar-lo digitalment i adjuntar-lo al formulari de sol·licitud.
 • Necessiteu tenir una identitat digital per poder fer el tràmit telemàtic. Us facilitem informació sobre la identitat digital.

Si voleu presentar la sol·licitud presencialment, demaneu la instància al correu electrònic rrhh@aj-laseu.cat. S'ha de demanar cita prèvia per poder-la presentar presencialment.