Bases reguladores i convocatòries dels processos selectius del personal corresponent a l'oferta pública d'estabilització de l'ocupació temporal

El termini de presentació de sol·licituds per participar en cada convocatòria està indicat a cada una de les bases reguladores.

La Junta de Govern Local, en sessió de 19 de desembre de 2022, va aprovar les bases reguladores i les convocatòries que han de regir els processos selectius, per a cobrir les places previstes segons l’oferta pública d’estabilització de l’ocupació temporal de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

Les bases i convocatòries han estat publicades al BOP de Lleida en data 23.12.2022 i al DOGC en data 30.12.2022.

L'obertura de termini de presentació d'instàncies per participar en el procés de selecció està fixada en les bases.

L'Ajuntament no acceptarà instàncies presentades fora de termini.