Convocatòria d'una plaça d'oficial d'assistència a serveis municipals

Termini de presentació d'instàncies fins el 20/12/2023
INFORMACIÓ SOBRE EL TRÀMIT
Per poder fer la inscripció, necessitareu adjuntar els següents documents. Recomanem tenir-los preparats i adjuntar-los en l'apartat corresponent del formulari de sol·licitud.

  • Formulari de sol-licitud
  • Còpia del DNI o NIE (obligatori).
  • Còpia del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent (obligatori).
  • Curriculum vitae (obligatori).
  • Declaració responsable de compliment de requisits (obligatori), omplir-lo, signar-lo digitalment i adjuntar-lo al formulari de sol·licitud.
  • Justificació nivell B2 de la llengua catalana.
  • Mèrits segons les bases
  • Fitxa d'autoavaluació (obligatori)
  • Informe de vida laboral
  • Permís B de conduir (obligatori)
Necessiteu tenir una identitat digital per poder fer el tràmit telemàtic. Us facilitem informació sobre la identitat digital.