Concurs per a cobrir la plaça de gerència per a la societat Parc del Segre SA

Les persones interessades poden accedir a través d'aquesta pàgina a les bases reguladores del procés de selecció i al tràmit telemàtic per presentar les sol·licituds.

El termini de presentació de sol·licituds estarà operatiu fins el 18 de juny de 2021

INFORMACIÓ SOBRE EL TRÀMIT


  • Bases Reguladores contractació
  • Per poder fer la inscripció, necessitareu adjuntar els següents documents. Recomanem tenir-los preparats i adjuntar-los en l'apartat corresponent del formulari de sol·licitud.
   • Còpia del DNI
   • Còpia de la titulació acadèmica que us habiliti per participar a les proves.
   • Carnet de conduir tipus B1
   • Currículum Vitae
   • Informe de vida laboral
   • Acreditació dels mèrits que al·leguin, documents originals o còpia compulsada
   • Memòria prevista a la base Onzena, presentada en format electrònic i signada digitalment.
   • Certificat que acrediti el coneixement del Català (si es té)
   • Certificat que acrediti tenir un títol de nivell B2 d'Anglès (si es té)
   • Certificat que acrediti tenir el nivell mig d'ACTIC (si es té)
   • Declaració jurada de compliment de requisits. Us podeu descarregar aquí el model, omplir-lo, signar-lo digitalment i adjuntar-lo al formulari de sol·licitud.