SOL·LICITUD Subvencions Extraordinàries per empreses que han hagut de cessar l'activitat degut a la segona onada del COVID19 de l’any 2020.

En aquesta apartat pots sol·licitar la subvenció Extraordinària per empreses que han hagut de cessar l'activitat degut a la segona onada del COVID19 de l’any 2020.

Telemàtic. DEL 18 AL 28 DE FEBRER DE 2021


La sol·licitud de subvenció només es pot demanar telemàticament i és necessària l'autentificació amb identitat digital, per poder-la tramitar(*).

.

PERÍODE DE SOL·LICITUD TANCAT

Documentació obligatòria per poder-la adjuntar al formulari (tenir-la preparada) si no s’ha presentat amb anterioriat (cal dir en quin expedient)


  • Alta IAE de l’activitat que ha cessat l’activitat a causa de la crisi del COVID-19 si no s’ha presentat abans.
  • Documentació acreditativa: si és persona física, còpia del NIF. Si és persona jurídica, fotocòpia de l'escriptura de constitució i la referència al registre mercantil. Si s’ha aportat anteriorment aquesta documentació a l’Ajuntament: cal dir en quin expedient.
  • Model de transferència bancària de l'Ajuntament, omplert i signat electrònicament + certificat bancari digital acreditatiu del numero de compte corrent  (Només si no sou proveïdor de l'Ajuntament i ja l'heu entregat abans a l'Ajuntament). 
  • Model d'alta com a creditor de l'Ajuntament, omplert i signat electrònicament (Només si no sou proveïdor de l'Ajuntament i ja l'heu entregat abans a l'Ajuntament)

Informació sobre la identitat digital

(*) Totes les empreses (societats, autònoms....) el teniu per poder fer les tramitacions amb administracions com Hisenda. En tot cas, aquesta sol·licitud de subvenció també la pot tramitar el vostre gestor i en representació vostra. Si us és impossible tramitar la subvenció per aquests mitjans, ens podeu contactar al 973350010 ext. 8026.