Ajuts i subvencions

Euros 

L'Ajuntament desitja promoure les activitats de les associacions que estan vinculades amb la solidaritat i la cooperació. Amb aquesta finalitat, cal establir les mesures de caràcter econòmic que els ens locals estan facultats per aplicar, mitjançant el mecanisme de les subvencions.

Aquestes bases fixen els criteris generals i específics d’aplicació de les mesures adoptades, així com la regulació de llur atorgament.

Bases reguladores d'atorgament de subvencions (PDF)

Convocatòria (PDF)