Ja es poden presentar les sol·licituds per optar a les subvencions per al pagament de lloguer 2021 adreçades a persones grans

El termini de presentació a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell serà fins el 30 d’abril. Cal demanar cita prèvia.
16-03-2021

Fins el 30 d'abril es podran presentar les sol·licituds per poder optar a les subvencions de concurrència competitiva per al pagament de lloguer 2021, adreçades a persones de 65 anys en amunt i a les nascudes l’any 1956. Les sol·licituds s'han de presentar a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell demanant però cita prèvia al Servei d'Habitatge. 

Els requisits que han de complir els i les sol·licitants per a poder optar a aquesta prestació anual són:

  • Tenir la residència legal a Catalunya.
  • Tenir uns ingressos de la unitat de convivència suficients per poder pagar el lloguer, i que no superis els límits establerts.
  • Ser titulars del contracte de lloguer de l’habitatge que constitueix el seu domicili habitual i permanent i estar-hi empadronat.
  • No pagar un lloguer mensual per l’habitatge superior a l'estipulat a la demarcació de Lleida.
  • Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera (en cas de resolució favorable, és el número de compte bancari on farà l'abonament l'Agència de l'Habitatge de Catalunya).
  • Presentar els comprovants del pagament de les rendes de lloguer de l'any 2021 en el moment de presentar la sol·licitud.
  • Pagar el lloguer de l’habitatge per un dels sistemes següents: transferència bancària o rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud.
  • No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat amb l'article 13 de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  • Complir les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.