L’Ajuntament de la Seu d’Urgell bonifica en un 95% l’impost d’instal·lació per a plaques fotovoltaiques

La bonificació s’aplicarà per l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar.
07-04-2022

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell, en la seva aposta per impulsar les energies renovables al municipi, ofereix una bonificació fiscal del 95% sobre la quota de l’impost per la instal·lació de sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar (plaques fotovoltaiques). 

Per obtenir aquesta bonificació, cal presentar una sol·licitud, conjuntament amb la de llicència d’obres, on s’ha d’especificar l’import de la base de l’ICIO que constitueixi el cost de la construcció, instal·lació o obra del sistema per l’aprofitament esmentat. 

Les instal·lacions han d’incloure col·lectors que disposin de la corresponent homologació de l’administració competent. 

Cal remarcar que aquestes bonificacions, que es recullen en l’ordenança fiscal numero 3 reguladora de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), estan en vigor des de l’any 2021. 

La instal·lació de plaques solars ja implica un estalvi futur en el consum i despesa energètica. Aquest potser és el major atractiu d’aquesta nova manera de consumir i generar electricitat, sumat al factor sostenible i verd.