PETICIÓ D'ALTA AL PADRÓ PER CANVI DE DOMICILI (MATEIX MUNICIPI)

Per agilitzar el tràmit, cal demanar cita prèvia a través d'aquest formulari, tenir en compte tota la documentació a aportar i persones que heu de venir per poder signar. D'aquesta manera volem agilitzar el tràmit i minimitzar els vostres desplaçaments a l'Ajuntament.

Recordeu que els camps marcats en vermell, són obligatoris !

HORARI D'ATENCIÓ EN EL QUE PODEU DEMANAR LA CITA PRÈVIA

Dilluns a divendres 9:00h - 14:00h

Dilluns i dijous tarda 16:30h - 19:00h

Dissabte matí 10:00h - 13:00h

Per a quin dia i hora voldria que li agendem la cita prèvia - 1era opció   Horari d'atenció al públic : dilluns a divendres 9:00h - 14:00h / dilluns i dijous tarda 16:30h - 19:00h / dissabte matí 10:00h - 13:00h
/ /   :
Per a quin dia i hora voldria que li agendem la cita prèvia - 2ona opció
/ /   :


DOCUMENTACIÓ QUE HAUREU D'APORTAR A LA CITA PRÈVIA

Documents d'identitat dels sol·licitants (DNI,NIE,Passaport, Llibre de famíla...)

Contracte d'arrendament o escriptura de propietat

IMPORTAT :

Si el contracte d'arrendament té una antiguitat superior a l'any, haureu de portar el últim rebut del lloguer

Si l'alta afecta a menors, caldrà la signatura dels progenitors o de qui tingui la custòdia, segons sentència judicial

IMPORTANT :

En el moment de la cita prèvia, han de signar tots el majors de 16 anys que s'empadronin.

Si no es disposa de documents de l'habitatge a nom d'un dels que es vulguin empadronar, també haurà de signar el propietari i arrendatari de l'habitatge, si és el cas.
SI TENIU QUALSEVOL DUBTE SOBRE EL TRÀMIT, ens podeu consultar prèviament al telèfon 973350010, extensió 8083.

.

En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza a que les dades personals facilitades siguin incorporades en un fitxer responsabilitat de l’AJUNTAMENT DE LA SEU D'URGELL, i seu social a Plaça dels Oms 1  25700 La Seu d'Urgell. La finalitat d’aquest tractament és la de gestionar la seva petició i els serveis oferts. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran conservades sempre que sigui imprescindible o legítim per la finalitat que es van captar. En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es facin a Portal de Cerdanya 1, 25700 La Seu d'Urgell , o bé per correu electrònic a: dpd@aj-laseu.cat. S’informa que també pot presentar una reclamació, si així ho considera, davant Autoritat Catalana de Protecció de Dades.