Reglament de Participació Ciutadana

El Reglament Orgànic Municipal aprovat per l'Ajuntament en el Ple del dia 5 de maig de 1.986 especifica, en el Capítol III, les regles bàsiques referents a la participació ciutadana. Addicionalment als canals que s'esmenta al Reglament Orgànic Municipal, l'evolució de la tecnologia de les comunicacions ha afegit canals online com la pàgina web de la www.laseu.cat, on l'Ajuntament posa a disposició del ciutadà o visitant tot tipus d'informació i serveis.

CAPÍTOL III. INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA


Article 76.- L'Ajuntament de la Seu d'Urgell, s'obliga a facilitar la més àmplia informació sobre la seva activitat, a través dels seus propis mitjans (Butlletí Municipal d'Informació, Emissora Municipal, organització d'actes públics, etc.) i a través dels òrgans de comunicació social del municipi i dels corresponsals en aquest, dels òrgans foranis.

Article 77.- L'Ajuntament, com a canal directe de participació ciutadana en els assumptes públics, s'obliga a facilitar la participació en la vida local de tots els ciutadans i de les Entitats ciutadanes inscrites en el Registre d'Entitats i, en especial, a facilitar l'exercici dels següents drets:

  • a) Dret de petició, manifestat per escrit, en els termes previstos per la Llei de Procediment Administratiu.
  • b) Dret a dirigir-se a l'Ajuntament, a través de l'Alcalde o dels Òrgans Col·legiats, per a sol·licitar aclariments o actuacions municipals, petició que es cursarà per escrit i que haurà de contestar-se per l'Ajuntament en un termini màxim d'un mes.
  • c) Dret a formular a qualsevol membre de la Corporació, propostes d'accions o actuacions relatives a matèries de caràcter municipal o d'interès local, per tal que es trametin a l'Ajuntament Ple, en els capítols de precs, preguntes i interpel·lacions, podent, a instància del Regidor afectat, trametre's comunicació a l'interessat de la realització del prec i les mesures adoptades.
  • d) Dret a la informació sobre els assumptes d'iniciativa municipal que, per raó de matèria, puguin ser del seu interès.
  • e) Dret a exercir les accions necessàries per a la defensa dels interessos municipals en els termes previstos a l'article 68 de la Llei 7/85 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

Article 78.- La informació sobre els assumptes municipals, d'interès per tota la comunitat, respondrà als principis d'objectivitat i veracitat. En aquest sentit, es reconeix el dret de particulars i d'entitats a fer ús, ponderadament, de la facultat de rèplica, en la forma i termes a regular oportunament, mitjançant l'adequat desenvolupament d'aquest capítol. Això s'entén sense perjudici de les accions que les lleis atorguen a tot ciutadà per a la defensa i protecció dels seus drets fonamentals.