Sol·licitud ajuts 2022

En aquest apartat podràs sol·licitar l'ajut per a la promoció al municipi. També pots consultar la documentació que cal entregar per completar la petició.

Telemàtic. Del 28 de març al 28 d'Abril de 2022

La sol·licitud de subvenció només es pot demanar telemàticament i és necessària l'autentificació amb identitat digital, per poder-la tramitar(*).

.

PERÍODE DE SOL·LICITUD TANCAT

 

Documentació obligatòria per poder-la adjuntar al formulari (tenir-la preparada) si no s’ha presentat amb anterioritat (cal dir en quin expedient)

 

  •  Model de declaració responsable omplert i signat electrònicament
  • Documentació acreditativa: si és persona física, còpia del NIF. Si és persona jurídica, fotocòpia de l'escriptura de constitució i la referència al registre mercantil. Si s’ha aportat anteriorment aquesta documentació a l’Ajuntament: cal dir en quin expedient.
  • Fotocòpia títol de propietat o contracte de lloguer
  • Model de transferència bancària de l'Ajuntament, omplert i signat electrònicament + certificat bancari digital acreditatiu del numero de compte corrent  (Només si no sou proveïdor de l'Ajuntament i ja l'heu entregat abans a l'Ajuntament). 
  • Model d'alta com a creditor de l'Ajuntament, omplert i signat electrònicament (Només si no sou proveïdor de l'Ajuntament i ja l'heu entregat abans a l'Ajuntament)

Per a fer entrega de la següent documentació original caldà entregar-ho en un sobre tancat a la recepció de l'Ajuntament, sense necessitat de demanar cita prèvia. A l'interior del sobre, caldrà aportar una còpia de la sol·licitud. A l'exterior del sobre caldà indicar Sol·licitud d'Ajut Promoció al municipi, nom del sol·licitant i número de registre d'entrada. 

  • Model relació de factures entregades  omplert i signat
  • Original de factures i rebuts bancaris justificants del pagament  segellats pel banc
  • Original del rebut de traspàs (només traspassos)

 

Informació sobre la identitat digital

(*) Totes les empreses (societats, autònoms....) el teniu per poder fer les tramitacions amb administracions com Hisenda. En tot cas, aquesta sol·licitud de subvenció també la pot tramitar el vostre gestor i en representació vostra. Si us és impossible tramitar la subvenció per aquests mitjans, ens podeu contactar al 973350010 ext. 8026.