Sol·licitud ajuts 2021

En aquest apartat podràs sol·licitar l'ajut per a la promoció al municipi. També pots consultar la documentació que cal entregar per completar la petició.

Telemàtic. DEL 27 d’abril al 7 de maig 2021

La sol·licitud de subvenció només es pot demanar telemàticament i és necessària l'autentificació amb identitat digital, per poder-la tramitar(*).

.

ACCEDIU AL FORMULARI DE SOL·LICITUD


Documentació obligatòria per poder-la adjuntar al formulari (tenir-la preparada) si no s’ha presentat amb anterioriat (cal dir en quin expedient)


  •  Model de declaració responsable omplert i signat electrònicament
  • Documentació acreditativa: si és persona física, còpia del NIF. Si és persona jurídica, fotocòpia de l'escriptura de constitució i la referència al registre mercantil. Si s’ha aportat anteriorment aquesta documentació a l’Ajuntament: cal dir en quin expedient.
  • Fotocòpia títol de propietat o contracte de lloguer
  • Model de transferència bancària de l'Ajuntament, omplert i signat electrònicament + certificat bancari digital acreditatiu del numero de compte corrent  (Només si no sou proveïdor de l'Ajuntament i ja l'heu entregat abans a l'Ajuntament). 
  • Model d'alta com a creditor de l'Ajuntament, omplert i signat electrònicament (Només si no sou proveïdor de l'Ajuntament i ja l'heu entregat abans a l'Ajuntament)

Per a fer entrega de la següent documentació original caldà entregar-ho en un sobre tancat a la recepció de l'Ajuntament, sense necessitat de demanar cita prèvia. A l'interior del sobre, caldrà aportar una còpia de la sol·licitud. A l'exterior del sobre caldà indicar Sol·licitud d'Ajut Promoció al municipi, nom del sol·licitant i número de registre d'entrada. 

  • Model relació de factures entregades  omplert i signat
  • Original de factures i rebuts bancaris justificants del pagament  segellats pel banc
  • Original del rebut de traspàs (només traspassos)

 

Informació sobre la identitat digital

(*) Totes les empreses (societats, autònoms....) el teniu per poder fer les tramitacions amb administracions com Hisenda. En tot cas, aquesta sol·licitud de subvenció també la pot tramitar el vostre gestor i en representació vostra. Si us és impossible tramitar la subvenció per aquests mitjans, ens podeu contactar al 973350010 ext. 8026.