Agenda 21

Estratègia cap a la sostenibilitat

Què és?

L’Agenda 21 té el seu origen a la Cimera de la Terra celebrada a Rio de Janeiro l’any 1992. La degradació ambiental que patia, i pateix, el planeta va comportar que un conjunt d’ Estats d’arreu del món es reunissin amb l’objectiu de posar les bases per fer possible un desenvolupament sostenible tant des del punt de vista ambiental com social i econòmic. La Cimera de la Terra fou, per tant, el precedent de que actualment existeixi un moviment d’abast mundial que promou que les ciutats es dotin de la seva pròpia Agenda 21, l’Agenda 21 Local.

Una de les premisses bàsiques de l'Agenda 21 és: "Pensa globalment i actua localment". És evident que aquesta estratègia global s'ha d'aplicar de forma local per tal d'aconseguir resultats a nivell global. És per aquest motiu que a la Cimera de la Terra s'anima a les ciutats a crear la seva pròpia Agenda 21, és l'Agenda 21 local.

L'any 1994 se signa la carta d'Aalborg o carta de ciutats i viles cap a la sostenibilitat. En signar la carta, les ciutats es comprometen a iniciar l'Agenda 21 local i es plantegen les directrius bàsiques de com s'han de gestionar les ciutats per tal d'aconseguir que esdevinguin més compatibles amb l'entorn.

Aplicació de l’Agenda 21 a la Seu d’Urgell

La ciutat de la Seu, amb l'objectiu d'esdevenir una ciutat que s’adeqüés a les necessitats de la societat actual, va voler tirar endavant l'elaboració de l'Agenda 21. L’Agenda 21 Local és un projecte per dissenyar el model de ciutat que volem deixar als nostres fills i als nostres néts. La Seu del futur ha de ser una ciutat modèlica, equilibrada per tal d’augmentar el benestar de tots els ciutadans sense comprometre la qualitat de vida de les generacions futures. Això s’aconsegueix a través de la combinació entre un desenvolupament econòmic sostenible, una forta cohesió social i el respecte al medi ambient.

L'any 1997 es va aprovar en el Ple de l'Ajuntament adherir-se a la carta d'Aalborg, comprometent-se així a l'elaboració de l'agenda 21.

L'any 1998 es va realitzar el pla estratègic de la Seu que, entre d'altres, tenia com a objectiu avançar cap a la realització d'una auditoria ambiental i la redacció de l'Agenda 21 local, per tal de ser un exemple de creixement sostenible compatible amb l'eficiència econòmica i la qualitat de vida. El Pla Estratègic va significar un pas endavant molt important a l’hora de definir el model de ciutat del futur, un model fruit de la reflexió col·lectiva dels ciutadans de La Seu. L’Agenda 21 ha realitzat una revisió del Pla Estratègic i ha permès adequar-lo a les necessitats actuals.

El mes de març de l’any 2003 es va contractar la redacció de l’Agenda 21 Local. L’Agenda 21 és una eina de gestió imprescindible per tal de planificar el model de ciutat que volen els ciutadans de La Seu pel futur. L’objectiu d’aquest document ha estat realitzar una fotografia de l’estat ambiental del municipi i dibuixar el model de ciutat que volen els ciutadans de La Seu pel futur.

Fases

La Memòria descriptiva és la primera primera fase de l’auditoria ambiental. En aquest document es realitza una descripció dels aspectes ambientals més rellevants de la ciutat i del seu entorn, és a dir, dels sistemes naturals, de la mobilitat, d’urbanisme, d’aigua, d’energia, de residus, d’aire i soroll i d’educació ambiental amb l'objectiu d'identificar-ne els punts forts i febles mitjançant una Diagnosi ambiental. Per tal de poder fer una diagnosi rigorosa de l’estat ambiental del municipi es va realitzar un esforç molt important de recollida d’informació i de treball de camp.

Es pot destacar alguns dels resultats obtinguts com per exemple l’augment del consum d’energia i de la generació de residus, que cal millorar l’accés als barris, que es produeix una manca de cabal ecològic al riu Segre o bé que l’educació ambiental només existeix a les escoles i en el camp dels residus.

Fruit d’aquest anàlisi es va elaborar el Pla d’Acció Local, el qual recull un seguit de propostes que han de servir millorar l’estat ambiental de municipi. L’objectiu d’aquest Pla d’Acció és planificar cap a on ha d’anar la ciutat per assolir un desenvolupament sostenible, per aquest motiu s’ha establert quins objectius té la ciutat a curt, mig i llarg termini i quines són les accions s’han de dur a terme per assolir-los.En total s’han proposat 115 accions que s’agrupen en 8 línies estratègiques o vectors ambientals.

Durant tot el procés d’Agenda 21 la participació de la ciutadania ha estat un element clau per al seu bon desenvolupament. Aquesta participació s’ha realitzat a través del Consell de Sostenibilitat i també de la ciutadania del municipi mitjançant l’exposició interactiva que es va portar a terme a la sala de St. Domènec on cada ciutadà podia valorar algunes de les propostes escollides i també proposar-ne de noves. Les opinions de tots els ciutadans són imprescindibles per elaborar un model de ciutat amb el que s’identifiquin els habitants de La Seu alhora que s’augmenti la seva qualitat de vida i el seu benestar.

La darrera fase és el Pla de Seguiment que avaluarà de forma periòdica el grau de compliment dels objectius determinats mitjançant una sèrie d’indicadors fàcilment mesurables.

Documents