HIULS - Resum

Habitatge i Urbanisme La Seu

Qui som?

HABITATGE I URBANISME LA SEU SLU és una Societat Privada Municipal, jurídicament societat limitada, i el seu capital social són accions nominatives intransferibles de titularitat de l'Ajuntament de La Seu d'Urgell.

Què fem?

 • Gestió urbanística

  Les actuacions d'edificació impliquen moltes vegades la urbanització prèvia del sector per obtenir els solars edificables. La gestió urbanística en zones de nova expansió o en actuacions aïllades en el sòl urbà requereixen l'execució del planejament urbanístic conjuntament amb els altres propietaris del sector.

  Aquesta execució, si és el cas, també es porta a terme des de HiULS, que és qui gestiona el procés reparcel·latori de les finques, la redacció dels projectes d'urbanització, la contractació i execució de les obres d'urbanització i totes aquelles tasques administratives i de gestió pròpies per assolir l'objectiu d'obtenir el sòl urbanitzat.

 • Habitatge

  Promoció d'habitatges de protecció oficial als solars ubicats al sector residencial “Horta del Valira” procedents de les cessions obligatòries de l'aprofitament urbanístic del subsector 1 en el percentatge del 5% corresponent a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell.

  Gestió del Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial.

 • Aigua

  L'Ajuntament de La Seu d'Urgell, en sessió del Ple celebrada el dia 2 de febrer de 2009, va acordar encomanar a HIULS la gestió del cicle integral de l'aigua a La Seu d'Urgell.

Promocions actuals i Inscripció al Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial

Promoció d'habitatges de Protecció Oficial (més informació)

Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial (més informació)