Junta de Govern Local

Sala JGL

 

Funcions

L'Article 46 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya estableix que hi ha d'haver una Junta de Govern Local als municipis amb una població de dret superior a cinc mil habitants i en els de menys quan ho acorda el ple de l'ajuntament o ho estableix el reglament orgànic d'aquest. En qualsevol cas, la Junta de Govern Local és a tots els municipis que siguin capital de comarca, amb independència del nombre d'habitants.
Article 52

  1. La Junta de Govern Local és integrada per l'alcalde i un nombre de regidors no superior al terç del nombre legal d'aquests, nomenats i separats lliurement per l'alcalde, el qual n'ha de donar compte al ple. A la Seu d'Urgell la Junta de Govern està formada per cinc regidors amb veu i vot, i tres amb veu però sense vot.
  2. Correspon a la Junta de Govern Local
    • L'assistència a l'alcalde en l'exercici de les seves atribucions.
    • Les atribucions que l'alcalde o un altre òrgan municipal li deleguin i les que li atribueixen les lleis. No són delegables les atribucions reservades al ple per l'article 50.2., lletres a), b), c), d), e), f), h), i), j), k), m) i o), i 3.

Calendari

Es reuneix, habitualment, de manera ordinària cada dilluns al matí.

Legislació