Decàleg de Bones Pràctiques de la Comunicació Local Pública

L'any 2003, en el marc de la segona edició del Postgrau de Comunicació local: Producció i gestió organitzat pel Laboratori de Comunicació Pública de la UAB, es va elaborar el Decàleg de Bones Pràctiques de la Comunicació Local Pública, com uns principis bàsics amb la recomanació que siguin respectats per part dels mitjans locals de titularitat pública.

L'article 69 de la Llei de Bases de Règim Local estableix que:

  1. Les corporacions locals han de facilitar la informació més àmplia sobre la seva activitat i la participació de tots els ciutadans en la vida local.
  2. Les formes, els mitjans i els procediments de participació que les corporacions estableixin en l’exercici de la seva potestat d’autoorganització no poden en cap cas disminuir les facultats de decisió que corresponen als òrgans representatius regulats per la llei.

Aquest mandat legal requereix, per tant, que els mitjans de comunicació locals de titularitat pública - premsa escrita, ràdio, televisió, webs municipals i ciutadanes - respectin els principis que van inspirar el Decàleg que reproduïm a continuació.

El suport al Decàleg va ser aprovat en el Ple del 22 de setembre del 2014 per unanimitat. 

Aprovació per unanimitat del suport al Decàleg de Bones Pràctiques de la Comunicació Local Pública, Ple del 22 de setembre del 2014 - Fitxer PDF

Enllaços:

   - Mapa Infoparticip@: Qualitat i transparència de la comunicació pública