Aportacions als Grups Polítics Municipals

  1. De conformitat amb l'establert a l'article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, als Grups Polítics Municipals, legalment constituïts, per al seu funcionament, els correspon les assignacions econòmiques següents:
    • 171,00 euros/mes per grup polític municipal.
    • 85,50 euros/mes per regidor integrant del grup.

    Els grups polítics han de dur una comptabilitat específica de la dotació a la què es refereix l’apartat anterior, que posarà a disposició del Ple de la Corporació sempre que aquest ho demani.

  2. Aquesta subvenció es pagarà trimestralment, llevat que els regidors sol·licitin canviar el període que mai serà inferior a un mes, i la justificació dels imports rebuts es realitzarà mitjançant declaració jurada del portaveu de cada grup d’haver destinat l’import rebut a les finalitats per als que es concedí.