Serveis d’atenció a les persones amb discapacitat

Taula de Capacitats Diverses de l’Alt Urgell (TCD AU)

Què és la Taula de Capacitats Diverses de l’Alt Urgell (TCD AU)?

La TCD és el conjunt d’entitats/serveis de la comarca de l’Alt Urgell que treballem amb i per a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat física, sensorial, de la comunicació i la parla, intel·lectual i/o derivada d’un trastorn mental (segons Departament de Drets Socials) i les seves famílies, en totes les etapes i àmbits de la seva vida de l’Alt Urgell i àrea d’influència.

La finalitat de la TCD AU

Ser nexe d’unió entre els col·lectius interessats per tal de treballar conjuntament pel benestar i la millora de qualitat de vida de les persones amb capacitats diverses i les seves famílies i la resta de la societat.

Qui pot participar de la TCD AU

És una taula oberta a totes les entitats que treballen vinculades a les persones amb capacitats diverses.

Estratègia Social

 • Intercanvi d’experiències entre les entitats adherides a la taula.
 • Suport al grup d’interès.
 • Orientació i Assessorament.
 • Informació dels recursos existents a l’Alt Urgell.
 • Comunicació de les necessitats que hagin estat detectades pels col·lectius.
 • Promoure’ns com a grup d’acció vers els canvis per a la millora de les persones amb capacitats diverses.

Per a què treballem?

 • Donar resposta a les necessitats que sorgeixin.
 • Actuar com a xarxa de suport al territori.
 • Promoure diferents actuacions que plantegin reptes com a oportunitats per a créixer i per a impulsar nous projectes en benefici de les persones.

Entitats

Logo_ASPID

ASSOCIACIÓ DE PARAPLÈGICS I DISCAPACITATS FÍSICS DE LLEIDA

 • Descripció Servei: Oferim a la comarca de l’Alt Urgell, serveis d’orientació, formació i intermediació laboral especialitzats en l’atenció, orientació i acompanyament a persones amb discapacitat i/o situació de vulnerabilitat social en la seva incorporació i manteniment del lloc de treball.
 • Objectius: Som una organització de l’economia social que afavoreix la qualitat de vida de les persones, especialment aquelles amb discapacitat i/o en situació de vulnerabilitat; oferint eines i suports centrats en la persona i que afavoreixin el seu desenvolupament integral
 • Destinataris: Programes d’orientació i acompanyament a la inserció:  persones aturades derivades del SOC.  Edat  16-65 anys.

Més info+

CÀRITAS URGELL I GRAPATS

 • Descripció ServeiItineraris personalitzats d’inserció laboral a través d’entrevistes individuals.
  Dins dels itineraris s’ofereixen diverses formacions de caire
  professional, on es deriva l’usuari segons el seu perfil i els seus
  interessos.
 • Objectius: Dotar d’eines per la millora de competències professionals en la recerca de feina mitjançant entrevistes individuals i a través d’itineraris personalitzats d’inserció laboral.
 • Destinataris: Persones en edat laboral que es troben en risc d’exclusió social de la població de la Seu d’Urgell i Comarca de l’Alt Urgell.

Més info+

CDIAP (Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç)

 • Descripció Servei: Informar, orientar, donar suport i assessorament a la família.
 • Objectius: Potenciar les capacitats de l'infant i minimitzar el màxim possible els seus dèficits. 
 • Destinataris: Infants de 0 a 6 anys i les seves famílies.

Més info+

Equip Bàsic d’Atenció Social del Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell

 • Descripció Servei: Primer nivell d’atenció al ciutadà i porta d’entrada habitual al sistema de Serveis Socials, per la seva proximitat a les persones i als seus àmbits familiar i social; són un dispositiu d’informació, diagnòstic, orientació, suport, intervenció i assessorament individual i comunitaris.
 • Objectius: Conèixer, prevenir i intervenir amb persones, famílies i grups socials, especialment si es troben en situacions de risc social o d'exclusió.
 • Destinataris: Servei universal, adreçat a totes les franges d’edat.

Més info+

Logo_Club social Picot.png

Club social el Picot

 • Descripció Servei: Servei Social especialitzat adreçat a persones que, a causa de patir un trastorn mental, tenen dificultats en la seva inclusió social i comunitària.
 • Objectius: Crear, estimular i facilitar vincles relacionals. Motivar i engrescar. Enfortir l’autonomia personal. Lluitar contra l’estigma. 
 • Destinataris: Majors de 18 anys.Tenir diagnòstic de trastorn mental.

Més info+

logo_crae.png

CRAE La Xicoia (Fundació Persona i Valors)

 • Descripció Servei: Centre Residencial d’Acció Educativa: servei residencial d’acolliment per la guarda i educació dels seus usuaris mentre no poden retornar amb la seva família o se’ls troba una família acollidora.
 • Objectius: El seu objectiu és donar resposta a situacions i necessitats educatives i assistencials que requereixen una especialització tècnica en la seva guarda i educació alternativa a la seva família d'origen.
 • Destinataris: Els CRAE són institucions per a la guarda i educació d'infants i adolescents (de 0 a 18 anys) a qui s'aplica la mesura d'acolliment simple en institució, d'acord amb la mesura que consti en l'informe previ dels equips tècnics competents. 

Més info+

logo Albert Vives

Escola Mossèn Albert Vives

 • Descripció Servei: Dissenyar i fer el seguiment de les mesures i els programes que es duen a terme per atendre l’alumnat del centre.
 • Objectius: Donar atenció a la diversitat de necessitats educatives dels infants.
 • Destinataris: Infants de 3 a 12 anys.

Més info+

Fundació Privada Integra Pirineus

 • Descripció Servei: CET – Centre Especial de Treball, empresa d'inserció, banc de productes de suport, assistència personal.
 • Objectius: Contribuir a la inserció social i laboral de persones en situació o risc d'exclusió social, amb especial atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual i trastorn de la salut mental.
 • Destinataris: Persones amb discapacitat, amb trastorn de la salut mental i/o amb risc d’exclusió social acreditat pels serveis corresponents (CAD, serveis de salut mental o serveis socials).

Més info+

Institut Joan Brudieu     

 • Descripció Servei: Ajudar als alumnes en el seu procés d'aprenentatge.
 • Objectius: Atendre la diversitat al llarg dels cursos mentre cursen ESO. Buscar sortida als alumnes que finalitzen l‘ESO amb necessitats educatives especials. Podent marcar un itinerari a seguir, amb les diferents possibilitats que tenen.
 • Destinataris: Educació secundària, batxillerat i cicles formatius.

Més info+

logo_pediatria.png

Pediatria dels Pirineus S.C.C.L.P.

 • Descripció Servei: Servei de pediatria.
 • Objectius: Atenció pediàtrica  primària i hospitalària.
 • Destinataris: Infants de 0 a 14 anys.

Més info+

Pre-laboral Alt Urgell INTRESS

 • Descripció Servei: Servei social complementari adreçat a persones en tractament de salut mental, que estiguin estables clínicament per tal de procurar la seva rehabilitació i iniciar un procés d'inserció laboral.  
 • Objectius: Capacitar les persones perquè adquireixin les competències necessàries per facilitar la seva inserció laboral.
 • Destinataris: Persones en edat laboral amb una problemàtica social derivada d'una malaltia mental, que presentin un nivell d'autonomia personal que els permeti treballar.

Més info+

Programa de Suport a l’Autonomia la Pròpia Llar (PSAPL)

 • Descripció Servei: És un programa de la cartera de serveis del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, que contribueix al desenvolupament de les persones, amb diagnòstic de trastorn mental, en les activitats de la vida diària, tant a la seva llar com a la comunitat, i en possibilita la seva autonomia.
 • Objectius: Aconseguir que la persona pugui viure el màxim de temps possible en la seva pròpia llar. Millorar l’autosuficiència de la persona per viure en comunitat.                        
 • Destinataris: Persones entre 18 a 65 anys amb una problemàtica social derivada d’un trastorn mental.

Més info+

logo_omnia

Punt Òmnia

 • Descripció Servei: Programa preventiu i socioeducatiu que treballa amb les noves tecnologies, enteses com una eina de millora, de promoció individual i de cohesió social.
 • Objectius:  Desenvolupar les habilitats i les capacitats, Afavorir l'autonomia, Garantir la vinculació de les persones a la comunitat.
 • Destinataris: Majors de 4 anys.

Més info+

logo_salle

Col·legi La Salle – la Seu d’Urgell

 • Descripció Servei: Atenció a l’alumnat des d’infantil fins a cicles formatius en el seu procés d’aprenentatge durant tota la seva etapa d’escolarització obligatòria i post obligatòria.
 • Objectius: Proporcionar a l’alumnat una resposta educativa adequada i de qualitat que li permeti desenvolupar-se de manera integral.
 • Destinataris: Alumnes d’Infantil, Primària, Secundària i Cicles Formatius (des dels 3 anys fins a majors d’edat)

Més info+

logo Taller Claror

Associació Claror Alt Urgell

 • Descripció Servei: Centre Ocupacional, Llar-Residència, Club esportiu Claror.
 • Objectius: Atendre a persones amb diversitat intel·lectual proporcionant suports d’atenció individualitzada
 • Destinataris: Majors de 18 anys, amb la dependència valorada, orientació a serveis diürns i/o nocturns per a persones amb discapacitat intel·lectual, i alta als serveis des del Servei d’Atenció a les persones amb discapacitat del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya.

Més info+

logo_Sant_Joan_Deu

Sant Joan de Déu Terres de Lleida

 • Descripció Servei: Consulta de Salut Mental Infantil i Juvenil a l’Alt Urgell. CSMIJ Sant Joan de Déu Terres de Lleida.
 • Objectius: Consulta de Salut Mental Infantil i Juvenil a l’Alt Urgell Servei bàsic d’atenció ambulatòria especialitzada en atenció psiquiàtrica i salut mental integrat en la xarxa de salut mental.
 • Destinataris: Atén infants i adolescents menors dels 6 als 18 anys que presenten un trastorn mental en qualsevol de les etapes evolutives de la malaltia, que per la seva gravetat i/o complexitat no poden ser atesos únicament des de l’àmbit dels serveis d’Atenció Primària de Salut.

Més info+

logo_eap1

EAP Ll 03 Alt Urgell

 • Descripció Servei: Identificació i avaluació de les Necessitats Específiques de Suport Educatiu dels alumnes. Assessorament sobre aspectes psicopedagògics i d’atenció a la diversitat. Orientació acadèmica i professional a l’alumnat, famílies i equips docents.
 • Objectius: Donar suport al professorat i als centres educatius en la resposta a la diversitat de l’alumnat  i en relació als alumnes que presenten necessitats específiques de suport educatiu, així com a les seves famílies.
 • Destinataris: Infants i joves en edat d’escolarització

Més info+

logo_Pau_Claris

Escola Pau Claris

 • Descripció Servei: Educació
 • Objectius: Millorar els resultats educatius de l’alumnat d’acord amb els principi d’excel·lència essent el referent del territori. Definir un model pedagògic assegurant l’equitat i la igualtat d’oportunitats. Vetllar per una correcta gestió econòmica i de recursos.
 • Destinataris: Nens i nenes els 3 als 12 anys

Més info+

logo_salut

Gestió de Serveis Sanitaris

 • Descripció Servei: Salut Mental Adults ( CSMA/ CAS/ SRC/HD/PSI).
 • Objectius: Donar assistència psiquiatría, psicológica a la població adulta de l’Alt Urgell i la baixa cerdanya. 
 • Destinataris: Persones majors de 18 anys.

Més info+

D'altra banda també existeix el CONSELL MUNICIPAL D'ACCESSIBILITAT I MOBILITAT, el qual és un òrgan amb l'objectiu principal de promoure una accessibilitat universal i una mobilitat sostenible a la ciutat de La Seu.