Consell Municipal d'Accessibilitat i Mobilitat

El Consell Municipal d’Accessibilitat i Mobilitat és un òrgan amb l’objectiu principal de promoure una accessibilitat universal i una mobilitat sostenible a la ciutat de La Seu. Aquest treball el durà a terme en consonància a les funcions que li són atorgades. Especialment, es treballarà en dos àmbits: l'accessibilitat universal i la mobilitat sostenible.

PREÀMBUL

L’Ajuntament de La Seu d’Urgell, en sessió plenària del dia 05.10.2020, i d’acord amb l’article 130 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, va aprovar la creació del Consell Municipal d’Accessibilitat i Mobilitat. 

La relació del CMAM amb l’Ajuntament de La Seu d’Urgell s’estableix a través de la Regidoria de Mobilitat i Via Pública i de la Regidoria de Serveis Socials. 

El Consell Municipal d’Accessibilitat i Mobilitat (en endavant CMAM) és un òrgan amb l’objectiu principal de promoure una accessibilitat universal i una mobilitat sostenible a la ciutat de La Seu. Aquest treball el durà a terme en consonància a les funcions que li són atorgades. Especialment, es treballarà en dos àmbits: l'accessibilitat universal i la mobilitat sostenible.

Accessibilitat Universal 

Treballar per l’accessibilitat universal significa posar els mitjans per a que qualsevol persona pugui disposar i utilitzar les infraestructures i els serveis o productes en igualtat de condicions, independentment de la seva condició física, psíquica o sensorial. 

Un entorn dissenyat per a tothom suposa un benefici per al conjunt de la societat,atès que totes les persones són susceptibles de tenir limitacions o condicionants en algun moment de la vida. No parlem només dels col·lectius de persones amb mobilitat i/o comunicació reduïda, sinó també de la gent gran. Segons la OMS l’any 2050 el percentatge de persones majors de 60 anys serà del 35% i Espanya el país amb el més elevat del món. 

Suprimir les barreres en la mobilitat i en la comunicació és un element fonamentalper a la consecució d’una societat basada en la igualtat de drets i oportunitats; dotaels ciutadans d’autonomia i els proporciona mitjans per desenvolupar una vidasocial i laboral activa. 

L’objectiu és que ningú pateixi l’aïllament i la marginació a que es veuen sotmesos encara avui en dia moltes persones per les seves limitacions físiques o sensorials. Això s’aconsegueix rectificant aquelles mancances ja existents i dissenyant els nous equipaments de ciutats i pobles amb un criteri d’accessibilitat normalitzat. 

Mobilitat sostenible 

Treballar per la mobilitat sostenible vol dir cercar mesures que permetin assegurar els desplaçaments de persones i mercaderies tenint en compte aspectes ambientals i socioeconòmics que assegurin que no queden compromeses les necessitats de futures generacions.

La promoció de la mobilitat sostenible aporta beneficis i avantatges per a tothom perquè suposa millores en accessibilitat, eficiència, salut, seguretat, equitat i qualitat ambiental.Un dels seus objectius és alliberar els carrers de la sobrecàrrega de transport privat de motor i garantir la mobilitat universal prioritzant desplaçaments més sostenibles com anar a peu, en bicicleta o en transport públic, així com assegurar el desplaçament de persones amb mobilitat reduïda o necessitats especials de mobilitat. 

El municipi de la Seu d’Urgell ja disposa d’un Pla de Mobilitat Urbana Sostenible aprovat definitivament pel Ple de l’ajuntament l’any 2012 i compta, també amb el Pla local de seguretat viària que es va renovant cada quatre anys, aproximadament, pel Servei català de Trànsit. El primer disposa, entre altres, un seguit d’actuacions per tal d’anar transformant enmés sostenible l’actual mobilitat i també per tal d’eliminar les barreres arquitectòniques dels espais públics exteriors. El Pla de seguretat proposa actuacions lligades especialment a la seguretat dels vianants i, també, a l’eliminació dels pocs elements que dificulten els desplaçaments pels carrers de ciutat a les persones amb la mobilitat reduïda. 

Aquests planejaments que afecten la via pública són poc coneguts per la població i se’n fa un seguiment des dels estaments municipals, però la participació ciutadana actualment és molt limitada. La seva intervenció afavoriria, a part del seu coneixement, el seguiment del seu desplegament i l’aportació de nous elements que puguin anar actualitzant-los a mesura que les actuacions planificades es vagin portant a terme i  vagin sorgint noves necessitats.

Capítol I. Objecte i funcions del Consell Municipal d'Accessibilitat i Mobilitat 

Article 1. Fonament legal 

L’Ajuntament de La Seu d’Urgell d’acord amb l’article 130 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, aprova la creació del Consell Municipal d’Accessibilitat i Mobilitat.

Article 2. Objectius i funcions

2.1. El Consell Municipal d’Accessibilitat i Mobilitat és un òrgan de participació amb funcions consultives i assessores dirigides a aconseguir un model de ciutat basat en la sostenibilitat, l’accessibilitat universal i el disseny per a tothom, que garanteixi la inclusió i la igualtat d’oportunitats, independentment de les seves condicions físiques, sensorials, intel·lectuals i/o mentals, atenent les directrius internacionals, europees i estatals i tenint com a marc de referència la legislació vigent i les futures correccions. 

2.2. Les seves funcions concretes seran: 

a)    Vetllar perquè es compleixi la normativa d’accessibilitat.

b)    Vetllar per la supressió de les barreres arquitectòniques i de la comunicació.

c)    Impulsar un pla de sensibilització i formació dirigit a tota la ciutadania i als tècnics de l’Administració i fer-ne el seguiment.

d)    Impulsar les relació amb col·lectius especialment afectats en temes d’accessibilitat i mobilitat, com són els relacionats amb persones amb discapacitat i gent gran.

e)    Col·laborar a fer una diagnosi de l’estat de la ciutat i una revisió continua en matèria d’accessibilitat.

f)     Propiciar la participació ciutadana.

g)    Vetllar per a que sigui redactat el Pla Municipal d’Accessibilitat i, una vegada aprovat, se'n faci difusió i seguiment de la seva execució.

h)    Vetllar per la compatibilitat i coordinació entre el Pla Municipal de Mobilitat Sostenible, el Pla local de seguretat viària  i el Pla Municipal d’Accessibilitat.

i)     Col·laborar a donar visibilitat de forma periòdica les actuacions que l'Ajuntament dugui a terme en es àmbits de l'accessibilitat i la mobilitat.

2.3. Els àmbits d’actuació són els següents: 

 1. Els espais urbans i els espais naturals d’ús públic.
 2. L’edificació, tant de nova construcció com edificis existents.
 3. La reserva d’habitatges per a persones amb discapacitat.
 4. Els mitjans de transport.
 5. L’accés a productes (mobiliari, màquines expenedores o automàtiques, impresos de paper i de consum particular).
 6. L’atenció al públic (sistemes de comunicació i serveis d’informació).
 7. L’accés a serveis, tant els considerats com a essencials o d’interès general (subministrament elèctric, d’aigua o de gas, telecomunicacions...) com els que es posen a disposició de les persones ja sigui per ús individual o col·lectiu (serveis de salut, serveis socials, serveis educatius, serveis culturals, serveis d’hostaleria, serveis comercials, serveis d’emergències, serveis d’informació i de comunicació, serveis esportius...). 

2.4. L'abast de les funcions i actuacions de CMAM s'adequarà i es referirà a les competències municipals en cada matèria. 

Capítol II. Composició del Consell Municipal d'Accessibilitat i Mobilitat 

Article 3. Òrgans 

Són òrgans del Consell Municipal d’Accessibilitat i Mobilitat el Ple, el president i les comissions de treball.

Secció 1. El ple del Consell Municipal d'Accessibilitat i Mobilitat.

Article 4. Composició

4.1. El Ple del Consell Municipal d’Accessibilitat i Mobilitat tindrà la composició següent: 

a)    La persona que ocupi l'Alcaldia de l'Ajuntament, que presidirà el Consell. Podrà delegar aquest càrrec en un regidor.

b)    La persona titular de la Regidoria encarregada de la Via Pública.

c)    La persona titular de la Regidoria de Serveis Socials.

d)    Una persona regidora, en representació de cada grup de la corporació municipal.

e)    Una persona en representació de cada associació o entitat que compleixi els requisits fixats en aquests criteris.

f)     Un màxim de 2 persones significades en l'àmbit de la mobilitat i l’accessibilitat. Si no hi ha entitats que compleixin els requisits fixats en aquests criteris, el nombre de persones s'aplicarà a 4.

g)    Un tècnic de l'Oficina Tècnica de l'Ajuntament.

h)    Un tècnic d'informàtica o el cap de l'Oficina d'atenció al Ciutadà de l'Ajuntament. 

4.2. Actuarà com a secretari (amb veu i sense vot) un tècnic municipal. 

4.3. El càrrec de membre del CMAM no serà retribuït ni generarà dret a percebre compensació econòmica per dietes i desplaçaments. 

Article 5. Designació dels membres 

La designació dels membres es farà de la forma següent: 

 1. El Ple de l'Ajuntament designarà els membres citats en l’apartat 4.1.d.
 2. El Ple de l'Ajuntament podrà delegar en la Junta de Govern Local aquesta facultat.
 3. Cada entitat designarà els membres de l'article 4.1.e).
 4. La Junta de Govern Local designarà els membres citats a l’article 4.1.f), 4.1.g) i 4.1.h).

 

Article 6. Entitats i els seus representants 

6.1. Per a poder formar del Consell, les entitats hauran de complir els requisits següents: 

 1. Han de tenir com a objectiu principal l’accessibilitat i/o la mobilitat o bé que el seus beneficiaris en resultin especialment afectat de les accions que en duguin a terme en aquests àmbits.
 2. Han de tenir activitats i/o presència activa a la Seu d'Urgell.
 3. Han de ser entitats sense ànim de lucre
 4. Han d’haver demanat formar part del CMAM. 

6.2. El procediment per a l'admissió serà el següent: 

 1. Hauran de presentar una petició escrita.
 2. Les noves sol·licituds seran estudiades pel Consell en la reunió subsegüent a la petició.
 3. El CMAM farà la proposta d'admissió o no admissió. La proposta sempre serà motivada.
 4. La Junta de Govern Local prendrà l'acord sobre l'admissió de l'entitat. Si es denega, L'acord serà motivat. 

6.3. El nomenament de la persona que representi les entitats el farà cada una segons les seves normes de funcionament. 

6.4. Cada entitat haurà de comunicar per escrit a l'Ajuntament el nom de la persona que la representi. El canvi o substitució del representant haurà de ser notificat igualment per escrit. El nomenament i el canvi no seran efectius fins que no es comuniquin formalment.

Article 7. Ciutadans 

7.1. Les persones citades a l'article 4.1.f) hauran de complir els requisits  següents:

 1. Tenir a títol individual un interès significatiu en relació a l’accessibilitat i/o mobilitat.
 2. Ser resident al municipi de la Seu d’Urgell. 

7.2. El procediment per a designar-los serà el següent: 

 1. S'ha de presentar una petició escrita, ja sigui de la mateixa persona, d'un grup de persones o d'alguna entitat. L'escrit ha de justificar que reuneix les condicions fixades a l'article 7.1.a. d'aquests criteris de funcionament.
 2. Les noves sol·licituds seran estudiades pel Consell en la reunió subsegüent a la petició.
 3. El CMAM farà la proposta d'admissió o inadmissió. La proposta sempre serà motivada.
 4. La Junta de Govern Local prendrà l'acord i el notificarà a l'interessat. Si l'acord segueix la proposta del CMAM, no caldrà que es motivi específicament; si no, haurà d'estar motivat.
 5. Si la persona proposada no és la que ha fet la petició, haurà d'acceptar formalment el càrrec. Això podrà fer-ho directament davant del ple del CMAM.

Article 8. Revocació d'admissions o nomenaments

8.1. La pèrdua de la condició de membre del ple del Consell Municipal d’Accessibilitat i Mobilitat es produirà en els casos següents: 

 1. Pel transcurs del termini per al qual se l'ha escollit.
 2. Per renúncia o mort.
 3. Per la pèrdua de la condició de regidor.
 4. Per dissolució de l'entitat.
 5. Per revocació de l'admissió de les entitats.
 6. Per manifest manca d'adequació de les actuacions i expressions de la persona envers els criteris que guien aquest CMAM. 

8.2. Excepte en els casos e) i f) del punt anterior, la pèrdua serà immediata i no necessitarà cap acord. 

8.3. Per a prendre la decisió dels casos dels punts e i f) de l'article 8.1, caldrà una petició raonada de més de la meitat de membres del ple del Consell Municipal d’Accessibilitat i Mobilitat i l'atorgament de l'interessat d'un termini d'audiència. 

8.4. La Junta de Govern Local, a proposta del ple del CMAM podrà acordar la revocació de la designació per a formar part del CMAM tant a entitats com als seus representants o als ciutadans que en formin part individualment per les raons següents: 

 1. No complir els criteris que hagin justificat la designació o l'admissió.
 2. Deixar de tenir vinculació amb les finalitats del CMAM.
 3. En cas de les associacions deixar de fer activitats en l'àmbit del CMAM.
 4. Quedar demostrada la manca d’interès i dedicació. En tot cas, s'entendrà que hi ha manca d'interès i dedicació si, de forma reiterada, no assisteixen a les sessions ni excusen la seva absència justificadament.
 5. No respectar la normativa de bon funcionament de les sessions o la resta de membres i la seva possible disparitat d’opinions. 

8.5. Si la causa d'exclusió afecta al representant d'una entitat però no a aquesta, l'Ajuntament oferirà a l'entitat la possibilitat de designar un altre representant. Si no ho fa, l'entitat perdrà la possibilitat de participar en el CMAM.

Article 9. Funcions 

Són funcions del Ple: 

 1. Ser consultat i debatre sobre les actuacions municipals en la política d’accessibilitat i mobilitat.
 2. Elevar informes i propostes a l’Ajuntament de la ciutat sobre qüestions relacionades amb les seves competències.
 3. Proposar l'admissió o no admissió d'entitats i persones individuals per a ser membres del Consell que hagin presentat la seva sol·licitud d’incorporació.
 4. Proposar la revocació de la designació d'entitats i persones individuals per a ser membres del Consell en els casos de l'article 8.1.e i 8.1.f.
 5. Decidir la creació, els objectius i les finalitats de Comissions de treball específiques per tal de tractar temes puntuals i concrets relacionats amb els objectius del CMAM.
 6. Emetre informe sobre el Pla d’Accessibilitat Municipal i fer el seguiment de la seva aplicació.
 7. Fer el seguiment de l'aplicació de del Pla de Mobilitat de l'Ajuntament.
 8. Emetre informe sobre altres documents de caire general o programàtic que afectin la mobilitat i l'accessibilitat.
 9. Preparar el contingut i fixar lloc, data i hora de les reunions públiques previstes a l'article 23.

Article 10. Funcionament 

10.1. El Ple del CMAM es reunirà de forma ordinària un mínim de 2 vegades l’any i, de forma extraordinària, quan ho decideixi el president o bé ho demani un terç dels seus membres. 

10.2. La convocatòria per a les sessions ordinàries es farà amb una setmana d’antelació. Per a les sessions extraordinàries l’antelació mínima serà de 2 dies hàbils. 

10.3. Per a la resta de qüestions, s'aplicarà el que prevegi la normativa de règim local. 

10.4. Es podrà convidar persones significades pel seu treball i promoció de la mobilitat i l’accessibilitat, tenint veu però sense vot.

Article 11. La Secretaria 

11.1. El Consell Municipal d’Accessibilitat i Mobilitat tindrà una persona que assumeixi les funcions de Secretaria del servei. 

11.2. Són funcions de la Secretaria: 

 1. Assistir a les reunions amb veu però sense vot.
 2. Estendre les actes de les reunions i custodiar la documentació del CMAM.
 3. Certificar acord amb el vist-i-plau de la Presidència.
 4. Vetllar perquè les trameses de documentació arribin oportunament.

Secció 2. La Presidència.

Article 12. Presidència 

Són funcions de la Presidència: 

 1. Convocar i presidir les reunions del Consell Municipal d’Accessibilitat i Mobilitat.
 2. Actuar com a portaveu del CMAM.
 3. Vetllar per l’execució dels acords que s’hagin pres.
 4. Autoritzar l’assistència al ple del Consell, amb veu i sense vot, de persones de reconeguda vàlua o coneixements específics, quan el tractament d’un tema concret ho faci aconsellable.
 5. Trametre els informes i les propostes del CMAM a la resta dels òrgans municipals.

Secció 3. Les comissions de treball del Consell Municipal d'Accessibilitat i Mobilitat.

Article 13. Creació

El Ple del CMAM podrà crear comissions de treball per a assumptes específics.

Article 14. Funcions

Les funcions estaran limitades al treball sobre les qüestions concretes que en justifiquin la creació i tindran l'abast que determini el ple.

Article 15. Composició 

Els membres de cada comissió els designarà el ple en l'acord de creació seguint els criteris següents: 

-    Formaran part de les comissions de treball un nombre màxim d'un terç de membres del Ple del CMAM.

-    Sempre haurà d’estar compost per un nombre mínim de dos regidors.

-    El president serà sempre un regidor.

Article 16. Funcionament 

16.1. Les comissions de treball estaran presidides pel regidor que designi el ple del Consell Municipal d’Accessibilitat i Mobilitat d'entre els que en són membres. 

16.2. El règim de funcionament de les reunions el fixarà la mateixa comissió en la seva primera reunió. 

16.3. Assumirà les funcions de Secretaria la persona que la pròpia comissió elegeixi. 

Article 17. Presentació dels treballs. 

17.1. En acabar la seva tasca, la comissió trametrà al ple el resultat dels seus treballs i designarà un del seus membres per a presentar-lo. 

17.2. El ple podrà demanar que s'ampliïn o donar-los per finalitzats.

Article 18. Dissolució. 

Les comissions de treball es dissoldran un cop el ple hagi donat per finalitzats els treballs que li ha encarregat.

Secció 4. Normes comunes.

Article 19. Lloc de les reunions 

19.1. La seu del Consell Municipal d’Accessibilitat i Mobilitat serà l'Ajuntament de La Seu d'Urgell i efectuarà totes les seves reunions en ell, tret d'aquells casos que justificadament calgui fer-ho en d'altres indrets del municipi i sempre amb el vistiplau del President. 

19.2. Si les opcions tecnològiques ho permeten i l'òrgan ho acorda, la participació dels membres es podrà fer telemàticament.

Article 20. Informació i assessorament 

20.1. El Ple de la CMAM i les comissions de treball podran obtenir de l'Ajuntament la informació i l'assessorament que creguin convenient dintre de les funcions indicades en aquests criteris. 

20.2. A petició del President podran assistir persones externes al CMAM que, pels seus coneixements, puguin informar sobre algun aspecte concret.

Article 21. Majories 

Si el Ple o cada comissió no decideixen res en contra, tots els acords es prendran per majoria simple.

Article 22. Sessions i actes 

22.1. Les sessions del Ple i de les comissions no seran públiques. 

22.2. Les seves actes les podrà consultar qualsevol ciutadà a la web de l'Ajuntament.

Article 22. Participació ciutadana 

23.1. Els informes i estudis derivats de les accions del CMAM seran publicats a la web de l’Ajuntament per tal de posar en coneixement dels ciutadans la feina duta a terme per l’esmentat Consell. 

23.2. Els particulars interessats en la matèria podran fer arribar els seus dubtes, suggeriments, peticions al CMAM mitjançant instància de forma presencial o telemàtica via la seu electrònica de l’Ajuntament. 

23.3. Cada any, es convocarà com a mínim una reunió anual informativa i participativa adreçada al públic en general per tal de donar a conèixer la feina feta i les actuacions programades. Els assistents podran expressar la seva opinió, dubtes, suggeriments i fer demandes concretes en aquest espai. 

Disposició Final 

La durada del Consell Municipal d’Accessibilitat i Mobilitat serà indefinida, mentre no acordi la dissolució el Ple de l'Ajuntament.