Consell Municipal d'Infants

El Consell Municipal d’Infants és un òrgan consultiu i de participació de l'Ajuntament de la Seu d’Urgell format per infants de 7 a 12 anys que estudien a les escoles del municipi.

Composició

Els membres que formen part del Consell Municipal d'Infants són:

 • President: Jordi Fàbrega Sabaté
 • Regidora d'Infància: Núria Tomàs Gimó
 • Grup de Compromís x La Seu: Carlota Valls Albiol
 • Grup de Junts per La Seu: Xavier Estival Saña
 • Grup d'ERC: Francesc Viaplana Manresa
 • Grup de la CUP: Xènia Antona Vilarmau

Preàmbul

El Consell Municipal d’Infants (en endavant CMI) és un òrgan consultiu i de participació de l'Ajuntament de la Seu d’Urgell format per infants de 7 a 12 anys que estudien a les escoles del municipi.

La relació del CMI amb l’Ajuntament de La Seu d’Urgell s’estableix a través de la Regidoria d’Infància i la Regidoria d’Ensenyament

L’objectiu principal és promoure la participació activa dels nens i les nenes en la construcció, el desenvolupament i la millora de la ciutat, partint sempre dels principis que sustenten els drets dels infants. El Consell Municipal d’Infants els ha de permetre la participació a l’hora d’expressar les seves opinions i els seus interessos en tots aquells assumptes de la vida del municipi que els afecten.

La participació ciutadana es troba a la base de la dinàmica democràtica i de la governança, que avança, cada cop més, cap a un model relacional en què les administracions públiques necessiten de la complicitat i la col·laboració de tots els agents socials i en el qual els infants no poden ser una excepció.

La Convenció dels drets dels infants, aprovada per les Nacions Unides el 20 de novembre de 1989, atorga als nens i les nenes el dret a expressar les seves opinions i que aquestes siguin tingudes en compte en tots els assumptes que els afectin, així com el dret d’opinar, el dret d’expressió, la llibertat de pensament, la llibertat d’associació i el dret a rebre una informació adequada.

El Consell d’Infants és l’espai institucional que permet l’exercici d’aquests drets en el marc polític municipal.

Prendre part en les dinàmiques de consulta i de participació del municipi fa que els infants es sentin reconeguts com a ciutadans i que, des d’aquesta posició, creixin sentint-se part de la ciutat i del municipi i formin la seva identitat cívica. Segur que amb la seva visió faran de la Seu un lloc molt millor, i en el futur tindran cura d’ell i el defensaran.

Capítol I. Objecte i funcions del Consell Municipal d'infants.

Article 1. Fonament legal.

L’Ajuntament de La Seu d’Urgell d’acord amb l’article 130 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, crea el Consell Municipal d’Infants.

Article 2. Objectius i funcions.

2.1. El CMI té com a objectiu promoure la participació activa dels nens i les nenes en la construcció, el desenvolupament i la millora de la ciutat, partint sempre dels principis que sustenten els drets dels infants. El CMI actuarà especialment en els àmbits que tinguin relació directa o indirecta amb els temes de la infància.

2.2. Les seves funcions concretes són:

 • Promoure que els infants siguin subjectes actius de la nostra ciutat, potenciant i dinamitzant la seva participació, i fent possible el debat sobre la vida de la ciutat
 • Contribuir a fer una ciutat també a la mida dels infants
 • Desenvolupar una major sensibilitat cap a la relació entre ciutat i infant
 • Assumir la dimensió dels infants com a prototipus del ciutadà, en la convicció que pensar la ciutat també en funció de les seves necessitats i els seus drets és una forma de repensar la ciutat per a les persones.
 • Projectar i experimentar solucions tenint en compte els infants amb el ple dret de ciutadania, entès com a dret a viure i utilitzar la ciutat.
 • Contribuir a fer la convivència més fàcil i còmoda.
 • Promocionar els drets de la infància.

Capítol II. Composició del Consell Municipal d'Infants.

Article 3. Òrgans.

Són òrgans del Consell Municipal d’Infants el Ple i les comissions operatives que es creïn.

Secció 1. El ple del Consell Municipal d’infants.

Article 4. Composició.

4.1. El Ple del Consell Municipal d’Infants tindrà la composició següent:

 1. La persona que ocupi l'Alcaldia de l'Ajuntament, que presidirà el Consell. Podrà delegar aquest càrrec en un regidor.
 2. La persona titular de la Regidoria encarregada de la infància.
 3. Un representant de cada grup municipal. Cada grup escollirà el seu membre representant.
 4. 4 infants per escola.
 5. Una persona encarregada de la dinamització, tècnic de l’Ajuntament.
 6. Un representant de cada escola.

4.2. Si es delega la presidència a la persona titular de la Regidoria encarregada de la infància, s’incorporarà un altre regidor de l’equip de govern.

4.3. Actuarà com a secretari (amb veu i sense vot) un tècnic de l’Ajuntament.

4.4. El càrrec de membre del CMI no serà retribuït.

Article 5. Designació dels membres.

La designació dels membres es farà de la forma següent:

 1. La Junta de Govern Local designarà els membres citats en l’apartat c (a proposta dels grups municipals ) i 4.1.e.
 2. Les escoles designaran els membres de l'article 4.1.d) i f).

Article 6. Escoles i els seus representants.

6.1. Per a poder formar part del Consell, els alumnes hauran de complir els requisits següents:

 1. Estar escolaritzats en una de les escoles del municipi.
 2. Cursar cicle superior (5è o 6è),

6.2. Les escoles escolliran els seus representants i comunicaran a l’Ajuntament les seves dades. La Junta de Govern Local prendrà l'acord. Cas que no segueixi la proposta haurà de ser motivat.

6.3. El nomenament de la persona que representi cada escola el farà cada una segons les seves normes de funcionament.

6.4 El canvi o substitució d’un representant  haurà de ser notificat igualment per escrit. El nomenament i el canvi no seran efectius fins que no es comuniquin formalment.

Article 7. Revocació d'admissions o nomenaments.

7.1. La pèrdua de la condició de membre del ple del Consell Municipal d’Infants es produirà en els casos següents:

 1. Pel transcurs del termini per al qual se l'ha escollit.
 2. Per renúncia o mort.
 3. Per la pèrdua de la condició amb la qual ha estat designat membre.
 4. Per manifest manca d'adequació de les actuacions i expressions de la persona envers els criteris que guien aquest Consell.

7.2. Excepte en el cas  d) la pèrdua serà immediata i no necessitarà cap acord.

7.3. Per a prendre la decisió dels casos del punt  d) de l'apartat 1 d'aquest article, caldrà una petició raonada de més de la meitat de membres del ple del Consell Municipal d’Infants i l'atorgament a l'interessat d'un termini d'audiència.

7.4. La Junta de Govern Local, a proposta del ple del Consell podrà acordar la revocació de la designació per a formar part del CMI dels seus representants per les raons següents:

 1. No complir els criteris que hagin justificat la designació o l'admissió.
 2. Deixar de tenir vinculació amb les finalitats del CMI
 3. Quedar demostrada la manca d’interès i dedicació. En tot cas, s'entendrà que hi ha manca d'interès i dedicació si hi ha absència reiterada a les sessions sense excusa ni justificació.
 4. No respectar la normativa de bon funcionament de les sessions o la resta de membres i la seva possible disparitat d’opinions.

Article 8. Funcions.

Són funcions del Plenari:

 1. Ser consultat i debatre sobre les actuacions municipals en la política infantil.
 2. Elevar informes i propostes a l’Ajuntament de la ciutats sobre qüestions relacionades amb les seves competències.
 3. Proposar la revocació de la designació de persones individuals per a ser membres del Consell en el cas de l'article  8.1.d.
 4. Decidir la creació, els objectius i les finalitats de Comissions operatives específiques per tal de tractar temes puntuals i concrets relacionats amb els objectius del CMI.

Article 9. Funcionament.

9.1. El Plenari del CMI es reunirà de forma ordinària un mínim de 2 cops l’any i, de forma extraordinària quan ho decideixi el president o bé ho demani un terç dels seus membres.

9.2. La convocatòria per a les sessions ordinàries es farà amb una setmana d’antelació. Per a les sessions extraordinàries l’antelació mínima serà de 2 dies

9.3. En cap cas es podrà constituir sense un mínim de 3 membres, entre els quals haurà d'haver-hi el president i un altre regidor.

9.4. Per a la resta de qüestions, s'aplicarà el que prevegi la normativa de règim local.

9.5. Si el Ple no decideixen res en contrari, tots els acords es prendran per majoria simple.

Article 10. La Secretaria.

10.1. El Consell Municipal d’Infants tindrà una persona que assumeixi les funcions de tècnic del servei.

10.2. Són funcions de la Secretaria:

 1. Assistir a les reunions amb veu però sense vot.
 2. Estendre les actes de les reunions i custodiar la documentació del CMI.
 3. Certificar acord amb el vist-i-plau de la Presidència.
 4. Vetllar perquè les trameses de documentació arribin oportunament.

Secció 2. La presidència.

Article 11. Presidència.

11. Són funcions de la Presidència:

 1. Convocar i presidir les reunions del Consell Municipal d’Infants.
 2. Actuar com a portaveu del CMI.
 3. Vetllar per l’execució dels acords que s’hagin pres.
 4. Autoritzar l’assistència al Consell Plenari i a les comissions operatives, amb veu i sense vot, de persones de reconeguda vàlua o coneixements específics, quan el tractament d’un tema concret ho faci aconsellable.
 5. Trametre els informes i les propostes del CMI a la resta dels òrgans municipals.

Secció 3. Les comissions operatives del Consell Municipal d’Infants.

Article 12. Creació.

Les comissions operatives les crearà el Ple del Consell Municipal d’Infants per a tractar qüestions puntuals o específiques.

Article 13. Composició.

13.1. Els membres de les comissions operatives els designarà el ple del CMI en l'acord de creació.

13.2. El president serà sempre un regidor. El ple del CMI podrà designar un titular i un suplent.

Article 14. Funcionament.

14.1. Les comissions operatives les presidirà el regidor que designi el ple del CMI d'entre els que en són membres o el seu suplent.

14.2. Les funcions seran la que acordi en cada cas pel Ple del CMI.

14.3. El règim de reunions el fixarà la mateixa comissió en la seva primera reunió.

14.4. Assumirà les funcions de Secretaria la persona que la pròpia comissió designi.

Article 15. Presentació dels treballs

15.1. En acabar la seva tasca, al comissió trametrà al ple del CMI el resultat dels seus treballs i designarà un del seus membres per a presentar-lo

15.2. El ple podrà demanar que s'ampliïn o donar-los per finalitzats.

Article 16. Dissolució.

Les comissions operatives es dissoldran quan hagin finalitzat la tasca que el ple del CMI els va encomanar o quan ho decideixi el mateix ple del CMI.

Secció 4. Normes comunes

Article 17. Lloc de les reunions.

17.1. La seu del CMI i de les comissions operatives serà l'Ajuntament de La Seu d'Urgell.

17.2. Malgrat això, amb la finalitat de promoure els intercanvis d'experiències i coneixement mutu entre els centres del municipi, el CMI es podrà reunir als centres del municipi. El ple del CMI fixarà els criteris per a fer-ho possible.

Article 18. Informació i assessorament.

18.1. Tant el Ple com les comissions de treball podran obtenir de l'Ajuntament la informació i l'assessorament que creguin convenient dintre de les funcions indicades en aquests criteris.

18.2. A petició del president podran assistir a la presència de persones que, pels seus coneixements, puguin informar sobre algun aspecte concret.

Article 19. Sessions i actes.

19.1. Les sessions del Ple i de la comissió no seran públiques.

19.2. Les seves actes les podrà consultar qualsevol ciutadà.

Disposició Final.

La durada del Consell Municipal d’Infants serà indefinida, mentre que no acordi la dissolució el Ple de l'Ajuntament.

Disposició Transitòria.

Per les seves circumstàncies especials, els alumnes del CEIP La Valira seran de tercer i quart curs fins que no cursin cicle superior a l’escola.