Consell Municipal de Promoció Econòmica

Composició

Els membres que formen part del Consell Municipal de Promoció Econòmica són:

 • Alcalde: Jordi Fàbrega Sabaté
 • Regidora de Promoció Econòmica: Mireia Font Gras
 • Grup de Compromís x la Seu: Àngel Rúbio Salvador
 • Grup de Junts per la Seu: Carme Espuga Vilaginés
 • Grup d'ERC: Núria Tomàs Gimó
 • Grup de la CUP: Bernat Lavaquiol Colell

Directrius de funcionament

Article 1r

L'Ajuntament de La Seu d'Urgell, en sessió plenària feta el dia 26 de març de 1993, i d'acrod amb l'article 130 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals, aprova la creació del Consell Municipal de Promoció Econòmica.

Article 2n

El Consell Municipal de Promoció Econòmica tindrà com a objecte:

a) La promoció i proposta de tot tipus d'accions i activitats destinades a la promoció econòmica (agropecuària, industrial, comercial i turística) de La Seu.

b) Ser un fòrum de debat i d'aportació de suggeriments i propostes a la corporació municipal per part dels sectors organitzats implicats en els diferents àmbits de l'activitat econòmica local.

Article 3r

1. El Consell Municipal de Promoció Econòmica estarà format per:

 1. L'alcalde, que en serà el president.
 2. El regidor de Promoció Econòmica.
 3. Tres regidors més escollits d'entre els grups municipals.
 4. Un representant de cadascuna de les associacions locals implicades en els diversos àmbits de l'activitat econòmica (associacions empresarials, sindicals, gremials) i de totes aquelles de les mateixes condicions que puguin constituir-se en un futur.
 5. Un màxim de tres ciutadans que reuneixin les condicions d'idoneïtat pel seu treball a favor de la promoció econòmica de la ciutat en els seus diferents aspectes.

2. La designació dels membres es farà de la forma següent:

 1. El ple designarà inicialment els membres citats a l'apartat c.
 2. S'intentarà que, sempre que sigui possible, hi estiguin representats tots els grups municipals.
 3. El ple podrà delegar en la Comissió Municipal de Govern aquesta facultat.
 4. La Comissió Municipal de Govern designarà els membres citats a l'apartat d i e.

3. Per qüestions de tipus puntual, el Consell Municipal de Promoció Econòmica podrà adreçar-se a sectors econòmics que no comptin amb associació pròpia per tal que nomenin un representant que participi puntualment en les sessions que el Consell consideri convenients.

Article 4t

Les reunions del Consell Municipal de Promoció Econòmica seran convocades per l'alcalde, el qual les presidirà, o pel regidor en qui delegui.

Article 5è

El Consell Municipal de Promoció Econòmica traslladarà a l'Ajuntament els acords o les propostes que consideri convenients. Posteriorment, la comissió informativa corresponent o la Comissió Municipal de Govern els estudiarà i prendrà els acords que pertoqui.

Article 6è

El Consell Municipal de Promoció Económica tindrà un secretari, que serà el de la corporació o el funcionari en qui delegui aquesta funció.

Article 7è

La durada del Consell Municipal de Promoció Econòmica serà indefinida, mentre que no acordi el contrari el Ple de la corporació municipal.