Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació

El Ple de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell del dia 4 de juliol de 2005 ha aprovat la creació del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació, organisme entès com un element de debat, participació i assessorament integrat per el màxim nombre possible de representants de totes les ONGs.

Composició

Els membres que formen part del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació són:

 • President: Jordi Fàbrega Sabaté
 • Regidor Solidaritat i Cooperació: Joan Gurrera Lluch
 • Grup de Compromís x la Seu: Carlota Valls Albiol
 • Grup de Junts per la Seu: Xavier Estival Saña
 • Grup d'ERC: Maria Antònia Lamolla Miret
 • Grup de la CUP: Xènia Antona Vilarmau

Preàmbul

L’Ajuntament de La Seu d’Urgell, en sessió plenària del dia 4 de juliol de 2005, i d’acord amb l’article 130 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, aprovà la creació del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació.

El Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació (en endavant CMSC) és un òrgan de participació amb funcions consultives i assessores en matèries relacionades amb la promoció de la cooperació al desenvolupament i la solidaritat, que compleix, també, una funció d’eina sensibilitzadora i dinamitzadora de tots els subjectes actius del nostre territori.

La relació del CMSC amb l’Ajuntament de La Seu d’Urgell s’estableix a través de la Regidoria de Solidaritat i Cooperació.

La solidaritat i la cooperació al desenvolupament han de ser un referent comú que inspiri la nostra institució, les entitats i les ONG’s de la nostra ciutat, i els grups de la ciutadania que vulguin establir les bases d’una societat més justa i solidària, i lluitar contra totes les formes d’exclusió que es manifesten de manera creixent en un context d’acceleració dels fenòmens de globalització econòmica.

Cal destacar que la solidaritat i la cooperació no són caritat, ja que la pobresa en què viuen molts pobles no es deu únicament a causes naturals o a problemes interns d’aquests països, sinó que molt sovint és fruit d’una explotació i d’uns interessos històrics i econòmics del Nord vers el Sud. Per això cal entendre la solidaritat com un deure, com una acció de justícia entre països rics i pobres.

Altres aspectes com el respecte als drets humans, la lluita per la pau i el desarmament, el respecte a la identitat històrica i cultural, el foment de l’equitat i la tolerància, la discriminació positiva d’aquells sectors doblement oprimits, el foment de la austeritat, del consum responsable, del comerç just, també han de ser objectius compartits d’aquesta lluita per la solidaritat i la cooperació.

La cooperació de la nostra ciutat ha de ser un element de construcció i visualització d’una alternativa de societat que es fonamenti en un marc de participació i diàleg, i en l’exercici de la representació de la societat, mitjançant l’administració local com a eix gestor i de representació dels ciutadans i ciutadanes de La Seu d’Urgell.

La solidaritat i la cooperació són temes on ha de presidir un ampli diàleg i consens entre les diferents forces polítiques i els diferents agents socials de la nostra ciutat, amb l’objectiu de donar confiança als ciutadans i ciutadanes tot i garantint la transparència en la gestió del pressupost de Solidaritat i Cooperació, que es coneix com el 0,7% del pressupost municipal.

La decisió dels ajuts que l’Ajuntament dóna a les organitzacions i associacions municipals és responsabilitat de la Junta de Govern Local. El Consell no haurà d’assumir aquestes tasques.

Les organitzacions que formin part del Consell expressaran les seves opinions mitjançant els debats propis del mateix òrgan, des de la posició de ciutadans especialment interessats pels temes solidaris i de cooperació internacionals, però no com a interlocutors per la decisió de subvencions i ajuts.

Capítol I. Objecte i funcions del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació.

Article 1. Fonament legal.

L’Ajuntament de La Seu d’Urgell d’acord amb l’article 130 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, aprova la creació del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació.

Article 2. Objectius i funcions.

2.1. El CMSC té com a objectiu ser un punt de trobada entre totes les ONG’s i entitats de la ciutat vinculades amb la solidaritat i la cooperació al desenvolupament, per tal de posar en comú les pròpies iniciatives i debatre les necessitats i col•laboracions mútues.

2.2. Les seves funcions concretes són:

 • a. Presentar propostes i suggeriments que afectin a aquests àmbits de la nostra ciutat.
 • b. Fomentar la sensibilització dels ciutadans sobre temes de solidaritat i de cooperació internacional fent la màxima difusió de les accions i projectes desenvolupats.
 • c. Estudiar les peticions d’ajuda econòmica per a projectes de cooperació internacional, i avaluar-les acuradament de manera que ajudi a l’Ajuntament a fer un repartiment just i equitatiu dels diners que pressuposta per destinar a l’ajuda dels països en vies de desenvolupament.

Capítol II. Composició del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació.

Article 3. Òrgans.

Són òrgans del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació el Ple, el president i les comissions de treball.

Secció 1. El ple del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació.

Article 4. Composició.

4.1. El Ple del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació tindrà la composició següent:

 • a. La persona que ocupi l'Alcaldia de l'Ajuntament, que presidirà el Consell. Podrà delegar aquest càrrec en un regidor.
 • b. La persona titular de la Regidoria encarregada de la Solidaritat i Cooperació.
 • c. Una persona que ocupi regidoria en representació de cada grup de la corporació municipal.
 • d. Una persona en representació de cada associació, entitat o ONG que compleixi els requisits fixats en aquests estatuts.
 • e. Un màxim de 3 persones significades pel seu treball i promoció de la solidaritat i la cooperació

4.2. Si es delega la presidència a la persona titular de la Regidoria encarregada de la Solidaritat i Cooperació, s’incorporarà un altre regidor de l’equip de govern.

4.3. Actuarà com a secretari (amb veu i sense vot) el tècnic municipal de Solidaritat.

4.4. El càrrec de membre del CMSC no serà retribuït.

Article 5. Designació dels membres.

La designació dels membres es farà de la forma següent:

 • a. El Ple de l'Ajuntament designarà els membres citats en l’apartat c.
 • b. El Ple de l'Ajuntament podrà delegar en la Junta de Govern Local aquesta facultat.
 • c. Cada entitat designarà els membres de l'article 4.1.d).
 • d. La Junta de Govern Local designarà els membres citats a l’article 4.1.e).

Article 6. Entitats i els seus representants.

6.1. Per a poder formar del Consell, les entitats hauran de complir els requisits següents:

 • a. Han de tenir com a objectiu principal la cooperació al desenvolupament.
 • b. Han de tenir activitats i/o presència a La Seu d'Urgell.
 • c. No poden tenir ànim de lucre.
 • d. Cal que tingui establerta la seu estable al municipi de la Seu d’Urgell i demani formar part del CMSC

6.2. El procediment per a l'admissió serà el següent:

 • a. Hauran de presentar una petició escrita.
 • b. Les noves sol•licituds seran estudiades pel Consell en la reunió subsegüent a la petició.
 • c. El Consell farà la proposta d'admissió o inadmissió. La proposta sempre serà motivada.
 • d. La Junta de Govern Local prendrà l'acord. L'acord serà motivat.

6.3. El nomenament de la persona que representi les entitats el farà cada una segons les seves normes de funcionament.

6.4. Cada entitat haurà de comunicar per escrit a l'Ajuntament el nom de la persona que la representi. El canvi o substitució del representant haurà de ser notificat igualment per escrit. El nomenament i el canvi no seran efectius fins que no es comuniquin formalment.

Article 7. Ciutadans.

7.1. Les persones citades a l'article 4.1.d hauran de complir els requisits.

 • a. Tenir a títol individual una participació activa i significativa en la col•laboració al desenvolupament.
 • b. Ser resident al municipi de la Seu d’Urgell.

7.2. El procediment per a designar-los serà el següent:

 • a. Hauran de presentar una petició escrita justificant que compleixin els criteris fixats en aquests estatuts.
 • b. Les noves sol•licituds seran estudiades pel Consell en la reunió subsegüent a la petició.
 • c. El Consell farà la proposta d'admissió o inadmissió. La proposta sempre serà motivada.
 • d. La Junta de Govern Local prendrà l'acord. L'acord sempre serà motivat.

Article 8. Revocació d'admissions o nomenaments.

8.1. La pèrdua de la condició de membre del ple del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació es produirà en els casos següents:

 • a. Pel transcurs del termini per al qual se l'ha escollit.
 • b. Per renúncia o mort.
 • c. Per la pèrdua de la condició de regidor.
 • d. Per dissolució de l'entitat.
 • e. Per revocació de l'admissió de les entitats.
 • f. Per manifest manca d'adequació de les actuacions i expressions de la persona envers els criteris que guien aquest Consell.

8.2. Excepte en el cas e) i f) la pèrdua serà immediata i no necessitarà cap acord.

8.3. Per a prendre la decisió dels casos dels punts e i f de l'apartat 2 d'aquest article, caldrà una petició raonada de més de la meitat de membres del ple del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació i l'atorgament ça l'interessat d'un termini d'audiència.

8.4. La Junta de Govern Local, a proposta del ple del Consell podrà acordar la revocació de la designació per a formar part del CMSC tant a entitats, com als seus representants o las ciutadans que en formin part individualment per les raons següents:

 • a. No complir els criteris que hagin justificat la designació o l'admissió.
 • b. Deixar de tenir vinculació amb les finalitats del CMSC.
 • c. En cas de les associacions, dissoldre's o deixar de funcionar o de fer activitats en l'àmbit del CMSC.
 • d. Quedar demostrada la manca d’interès i dedicació. En tot cas, s'entendrà que hi ha manca d'interès i dedicació si no assisteixen a les sessions ni excusen la seva absència.
 • e. No respectar la normativa de bon funcionament de les sessions o la resta de membres i la seva possible disparitat d’opinions.

8.5. Si la causa d'exclusió afecta al representant d'una entitats però no a aquesta, l'Ajuntament oferirà a l'entitat la possibilitat de designar un altre representant. Si no ho fa, l'entitat perdrà la possibilitat de participar en el CMSC.

Article 9. Funcions.

Són funcions del Plenari:

 • a. Ser consultat i debatre sobre les actuacions municipals en la política de cooperació al desenvolupament.
 • b. Elevar informes i propostes a l’Ajuntament de la ciutats sobre qüestions relacionades amb les seves competències.
 • c. Proposar l'admissió o inadmissió d'entitats i persones individuals per a ser membres del Consell que hagin presentat la seva sol•licitud d’incorporació.
 • d. Proposar la revocació de la designació d'entitats i persones individuals per a ser membres del Consell en els casos de l'article 8.1.e i 8.1.f.
 • e. Decidir la creació, els objectius i les finalitats de Comissions de treball específiques per tal de tractar temes puntuals i concrets relacionats amb els objectius del CMSC.

Article 10. Funcionament.

10.1. El Plenari del CMSC es reunirà de forma ordinària un mínim de 2 cops l’any i, de forma extraordinària quan ho decideixi el president o bé ho demani un terç dels seus membres.

10.2. La convocatòria per a les sessions ordinàries es farà amb una setmana d’antelació. Per a les sessions extraordinàries l’antelació mínima serà de 2 dies

10.3. Per a la resta de qüestions, s'aplicarà el que prevegi la normativa de règim local.

10.4. Les decisions es prendran de majoria simple.

Article 11. La Secretaria.

11.1. El Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació tindrà una persona que assumeixi les funcions de tècnic del servei.

11.2. Són funcions de la Secretaria:

 • a. Assistir a les reunions amb veu però sense vot.
 • b. Estendre les actes de les reunions i custodiar la documentació del CMSC.
 • c. Certificar acord amb el vist-i-plau de la Presidència.
 • d. Vetllar perquè les trameses de documentació arribin oportunament.

Secció 2. La presidència.

Article 12. Presidència.

12.1. Són funcions de la Presidència:

 • a. Convocar i presidir les reunions del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació.
 • b. Actuar com a portaveu del CMSC.
 • c. Vetllar per l’execució dels acords que s’hagin pres.
 • d. Autoritzar l’assistència al Consell Plenari i a les comissions de treball, amb veu i sense vot, de persones de reconeguda vàlua o coneixements específics, quan el tractament d’un tema concret ho faci aconsellable.
 • e. Trametre els informes i les propostes del CMSC a la resta dels òrgans municipals.

Secció 3. Les comissions de treball del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació.

Article 13. Creació.

Les comissions de treball les crearà el Ple del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació per a tractar qüestions puntuals o específiques.

Article 14. Composició.

Els membres de cada comissió els designarà el ple en l'acord de creació seguint els criteris següents:

 • - Formaran part de les comissions de treball un nombre màxim d'un terç de membres del Ple.
 • - Sempre haurà d'haver un nombre mínim de regidors de 2.
 • - El president serà sempre un regidor.

Article 15. Funcionament.

15.1. Les comissions de treball estaran presidides pel regidor que designi el ple del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació d'entre els que en són membres.

15.2. La seva composició i funcions serà la que acordi en cada cas pel Ple del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació.

15.3. El règim de reunions el fixarà la mateixa comissió en la seva primera reunió.

15.4. Assumirà les funcions de Secretaria la persona que la pròpia comissió elegeixi.

Article 16. Presentació dels treballs

16.1. En acabar la seva tasca, al comissió trametrà al ple el resultat dels seus treballs i designarà un del seus membres per a presentar-lo.

16.2. El ple podrà demanar que s'ampliïn o donar-los per finalitzats.

Article 17. Dissolució.

Les comissions de treball es dissoldran un cop el ple hagi donat per finalitzats els treballs que li ha encarregat.

Secció 4. Normes comunes

Article 18. Lloc de les reunions.

La seu del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació serà l'Ajuntament de La Seu d'Urgell i efectuarà totes les seves reunions en ell, tret d'aquells casos que justificadament calgui fer-ho en d'altres indrets del municipi i sempre amb el vistiplau del president.

Article 19. Informació i assessorament.

19.1. Tant el Ple com les comissions de treball podran obtenir de l'Ajuntament la informació i l'assessorament que creguin convenient dintre de les funcions indicades en aquests criteris.

19.2. A petició del president podran assistir a la presència de persones que, pels seus coneixements, puguin informar sobre algun aspecte concret.

Article 20. Majories.

Si el Ple o cada comissió no decideixen res en contrari, tots els acords es prendran per majoria simple.

Article 21. Sessions i actes.

21.1. Les sessions del Ple i de les comissions no seran públiques.

21.2. Les seves actes les podrà consultar qualsevol ciutadà.

Disposició Final.

La durada del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació serà indefinida, mentre que no acordi la dissolució el Ple de l'Ajuntament.