Consell Municipal de Sostenibilitat

Aquestes directrius les va aprovar el ple de l'Ajuntament en sessió de 04 de febrer del 2002.

Composició

Els membres que formen part del Consell Municipal de Sostenibilitat són:

 • President: Jordi Fàbrega Sabaté
 • Regidor Medi Ambient: Núria Tomàs Gimó
 • Grup de Compromís x la Seu: Joan Barrera Aranda
 • Grup de Junts per la Seu: Joan Gurrera Lluch
 • Grup d'ERC: Carlos Guàrdia Carbonell
 • Grup de la CUP: Bernat Lavaquiol Colell

Capítol I. Objecte i funcions del Consell Municipal de Sostenibilitat.

Article 1r

El Consell Municipal de Sostenibilitat es crea d'a­cord amb l'article 130 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Ju­rí­dic de les Corporacions Locals.

Article 2n

L'Objecte del Consell Municipal de Sostenibilitat és el d'estimular i canalitzar la participació dels ciutadans i les ciutadanes dels diferents sectors econòmics i socials en la gestió del medi ambient i l'aplicació de polítiques de sostenibilitat en el desenvolupament.

Article 4t

El Consell Municipal de Sostenibilitat vetllarà per la qualitat de vida del conjunt del municipi i dels seus habitants, tot actuant com a canal per a la conscienciació ciutadana per un model de desenvolupament sostenible.

Article 5è

El Consell Municipal de Sostenibilitat assessorarà l'Ajuntament en totes les matèries que aquest li consulti mitjançant l'elaboració de dictàmens i informes, elevarà a la regidoria delegada d'Urbanisme i Medi Ambient les propostes d'actuació que acordi de formular i qualsevol altre tipus d'aportació que estigui a l'abast del Consell, en especial les dedicades al foment i protecció dels espais i elements naturals del municipi, les polítiques de sostenibilitat i la preservació del medi.

Article 6è

Son funcions del Consell Municipal de Sostenibilitat les següents:

 1. Fer propostes que facilitin el procés assoliment d'un model de societat sostenible.
 2. Promoure el debat obert i rigorós, conduent a posicionaments consensuats.
 3. Proposar comissions tècniques de treball dins de l'Ajuntament.
 4. Col·laborar en la confecció de programes municipals que promocionin la millora de l'entorn i la sostenibilitat.
 5. Fer propostes concretes d'actuació per al desenvolupament dels esmentats programes, efectuar-ne el seu seguiment i coordinar-ne el seu desenvolupament, si així ho encarrega la Regidoria delegada corresponent.
 6. Conèixer les actuacions municipals en la matèria i que afectin a la sostenibilitat del municipi.
 7. Analitzar, debatre i proposar solucions als diferents problemes mediambientals.
 8. Marcar prioritats en l'elaboració d'actuacions mediambientals.
 9. Incentivar estudis d'investigació sobre les necessitats de millora de l'entorn.
 10. Promoure i coordinar actuacions conjuntes de les institucions públiques i entitats privades que treballin els temes mediambientals i de protecció de la natura i informar sobre les propostes de convenis o concerts.
 11. Promoure la participació ciutadana en relació al mediambient.
 12. Promoure auditories mediambientals.
 13. Programar l'aplicació de l'Agenda Local 21
 14. Donar a conèixer el treball i el parer del Consell a través d'informes, notes públiques i organització d'activitats orientades a estimular la participació ciutadana.
 15. Qualsevol altra funció que es cregui adient d'incorporar, si així ho acorda el Ple de l'Ajuntament.

Article 7è

L'àmbit d'actuació del Consell Municipal de Sostenibilitat és el municipal, per bé que, atès el caràcter intrínsecament global de la realitat mediambiental, podrà considerar temes d'altre abast, sempre que siguin susceptibles d'incidir en el municipi de La Seu d’Urgell.

Capítol II. Composició del Consell Municipal de Sostenibilitat.

Article 8è

Són òrgans del Consell Municipal de Sostenibilitat el Ple i les comissions de treball.

Secció 1. El ple del Consell Municipal de Sostenibilitat.

Article 9è

9.1. Són membres del Ple:

  1. L'alcalde o regidor en qui delegui, que en serà el president.
  2. El regidor de Medi Ambient
  3. Un representant de cada grup municipal.
  4. Tècnics relacionats amb la matèria amb un nombre màxim de 5.

9.2. Farà les funcions el secretari de la corporació o funcionari a qui se li atribueixi aquesta funció.

Article 10è

10.1. La normes sobre convocatòria i realització de els sessions serà la mateixa que s'aplica al ple de l'Ajuntament, excepte pel que fa la seva periodicitat.

10.2. El ple del consell Municipal de Sostenibilitat es reunirà, al menys un cop l'any, preferentment abans de la confecció del pressupost municipal.

Article 11è

La determinació dels membres del ple citats a l'article 9.1.d d'aquests criteris la farà la Comissió Municipal de Govern a proposta de l'alcalde i un cop escoltada la Junta de Portaveus.

Article 12è

La durada del càrrec de membre del Consell Municipal de Sostenibilitat per als que no son regidors serà de 4 anys i es procurarà que no coincideixi amb els mandats municipals.

Article 13è

13.1. La pèrdua de la condició de membre del ple del Consell Municipal de Sostenibilitat es produirà en els casos següents:

  1. Pel transcurs del termini per al qual se l'ha escollit.
  2. Per renúncia o mort.
  3. Per la pèrdua de la condició de regidor.
  4. Per manifest manca d'adequació de les actuacions i expressions de la persona envers els criteris que guien aquest Consell.

13.2. Excepte en el cas d) la pèrdua serà immediata i no necessitarà cap acord. 

13.3. Per a prendre la decisió del cas de l'article 13.1.d caldrà una petició raonada de més de la meitat de membres del ple del Consell Municipal de Sostenibilitat i l'atorgament a l'interessat d'un termini d'audiència.

Secció 2. Les comissions de treball del Consell Municipal de Sostenibilitat.

Article 14è

Les comissions de treball les crearà el Ple del Consell Municipal de Sostenibilitat per a tractar qüestions puntuals o específiques i es dissoldran una vegada acabin l'encàrrec que se les hagi efectuat.

Article 15è

15.1. Les comissions de treball estaran presidides pel regidor que designi el ple del Consell Municipal de Sostenibilitat d'entre els que en són membres.

15.2. La seva composició i funcions serà l'acordada en cada cas pel Ple del Consell Municipal de Sostenibilitat.

15.3. El règim de reunions el fixarà la mateixa comissió en la seva primera reunió.

15.4. En serà secretari la persona que la pròpia comissió elegeixi.

Article 16è

Els membres de cada comissió els designarà el ple en l'acord de creació seguint els criteris següents: 

 • Formaran part de les comissions de treball un nombre màxim d'un terç de membres del Ple.
 • Sempre haurà d'haver un nombre mínim de regidors de 2.
 • El president serà sempre un regidor.

Article 17è

En acabar la seva tasca, al comissió trametrà al ple el resultat dels seus treballs i designarà un del seus membres per a presentar-lo.

Secció 3. Normes comunes

Article 18è

18.1. Tant el Ple com les comissions de treball podran obtenir de l'Ajuntament la informació i l'assessorament que creguin convenient dintre de les funcions indicades en aquests criteris.

18.2. Tant el ple com les comissions podran demanar la presència de persones que, pels seus coneixements, puguin informar sobre algun aspecte concret.

Article 19è

Si el Ple o cada comissió no decideixen res en contrari, tots els acords es prendran per majoria simple.

Article 20è

20.1. Les sessions del Ple i de les comissions no seran públiques.

20.2. Les seves actes les podrà consultar qualsevol ciutadà.

Article 21è

La seu del Consell Municipal de Sostenibilitat serà l'Ajuntament de La Seu d'Urgell i efectuarà totes les seves reunions en ell, tret d'aquells casos que justificadament calgui fer-ho en d'altres indrets del municipi i sempre amb el vistiplau del president.

Disposició Final

La durada del Consell Municipal de Sostenibilitat serà indefinida, mentre que no acordi el contrari el Ple de l'Ajuntament.