Consell Municipal de l'Emissora Municipal

Composició

Els membres que formen part del Consell Municipal de l'Emissora Municipal són:

 • Alcalde: Jordi Fàbrega Sabaté
 • Regidor de l'Emissora: Francesc Viaplana Manresa
 • Grup de Compromís x la Seu: Àngel Rúbio Salvador
 • Grup de Junts per la Seu: Xavier Estival Saña
 • Grup d'ERC: Carlos Guàrdia Carbonell
 • Grup de la CUP: Bernat Lavaquiol Colell

Preàmbul

La participació ciutadana es troba a la base de la dinàmica democràtica i de la governança, que avança, cada cop més, cap a un model relacional en què les administracions públiques necessiten de la complicitat i la col·laboració de tots els agents socials.

L'Emissora municipal no és aliena a aquesta tendència i, per tant, cal dotar-la d'un instrument en què es debatin les qüestions que l'afecten, fins i tot amb participació de persones alienes a l'Ajuntament, tot i garantint la independència de la direcció.

Fins fa poc l'Ajuntament disposava d'un Organisme Autònom específics que gestionava l'Emissora i la Festa Major. La tendència general que es s'imposa en els darrers anys d'eliminar entitats innecessàries va dur a una reflexió sobre si el manteniment d'una entitat amb personalitat jurídica aportava algun interès o benefici afegit. La conclusió ha estat negativa ja que no disposa d'un volum d'activitat pròpia i de funcions administratives i econòmiques de tanta entitat que recomanin mantenir la figura actual. Aquests aspectes queden perfectament coberts amb l'estructura ordinària de l'Ajuntament, i, fins i tot hi ha aspectes que es gestionaran més fàcilment.

Malgrat el que s'ha dit el que sí és molt convenient és que l'emissora disposi d'un espai funcional on es puguin debatre les qüestions específiques que l'afecten. La figura d'un Consell Assessor permet assolir aquests objectius amb estructura funcional més simple i que no demanarà decisions administratives específiques. A més,permetrà la participació en els debats de persones alienes a l'Ajuntament, de manera que l'Emissora es farà més propera als ciutadans.

Capítol I. Objecte i funcions del Consell.

Article 1. Fonament legal.

L’Ajuntament de La Seu d’Urgell d’acord amb l’article 130 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, crea el Consell Assessor de l'Emissora Municipal (endavant identificat com El Consell)

Article 2. Naturalesa.

2.1. El Consell és un organisme consultiu, mitjançant el qual es garanteix la participació de totes els agents que estanvinculats amb l'activitat econòmica del municipi en les principals polítiques que afecten aquesta activitat.

2.2. Els acords, informes o propostes del Consell no tindran caràcter vinculant, si bé les seves aportacions seran tingudes en consideració en l’elaboració de polítiques que afectin aquesta activitat.

2.3. El Consell no podrà en cap cas ni substituir ni assumir competències pròpies dels òrgans de govern municipals.

Article 3. Objectius i funcions.

3.1. El Consell te els objectius següents:

 1. Analitzar la proposta de programació que faci la direcció de l'Emissora.
 2. Proposar canvis i millores en la programació.
 3. Rebre informació anual de la memòria.
 4. Impulsar acccions que permetin a l'Ajuntament fomentar la participació dels ciutadans en la programació i el coneixement de l'emissora municipal.
 5. Emetre informe sobre altres assumptes vinculats a l'Emissora Municipal que li demani l’alcalde, el Ple de l'Ajuntament o qualsevol altre Consell Municipal de participació.

3.3. Per a exercir les seves funcions, el Consell, tant directament, com a través de les seves comissions treball, podran demanar a l'Ajuntament la informació i l'assessorament que creguin convenient.

Capítol II. Composició del Consell.

Article 4. Òrgans.

El Consell s’organitzarà en els següents òrgans:

 1. Ple.
 2. Presidència.
 3. Comissions de Treball.

Secció 1. El ple del Consell.

Article 5. Composició.

5.1. El Ple del Consell tindrà la composició següent:

 1. La persona titular de l'Alcaldia de l’Ajuntament
 2. El persona titular de la Regidoria responsable de l'Emissora Municipal, ja sigui amb aquesta denominació o altra d'anàloga.
 3. Una persona regidora de cada grup polític amb representació municipal.
 4. La persona que ocupi el lloc de treball tècnic de la direcció de l'Emissora Municipal.

5.2. Si l'alcalde delega la presidència, s’incorporarà un altre regidor de l’equip de govern.

5.3. El Ple del Consell podrà autoritzar la presència en ocasions o continuada amb veu i sense vot de persones o d'entitats que, en la seva activitat, tinguin una especial incidència en les activitats de l'Emissora Municipal.

5.4. Assumirà les funcions de Secretaria la persona que ocupi el lloc de treball tècnic de la direcció de l'Emissora Municipal.

5.5. El càrrec de membre del Consell no serà retribuït.

Article 6. Designació dels membres.

La designació dels membres es farà de la forma següent:

 1. El Ple de l'Ajuntament designarà els membres citats en l’article 5.1.c.
 2. El ple podrà delegar en la Junta de Govern Local la facultat per a designar substitució d'aquests membres sempre que siguin del mateix grup municipal.

Article 7. Revocació de nomenaments.

7.1. La pèrdua de la condició de membre del ple del Consell es produirà en els casos següents:

 1. Pel transcurs del termini per al qual se l'ha escollit.
 2. Per renúncia o mort en tots els casos.
 3. Per les persones que ocupin una regidoria, per arribar al final del mandat o per revocació del nomenament.
 4. La persona tècnica, per revocació del nomenament o per perdre la condició de tècnic amb la qual assisteixen.
 5. En general, qualsevol membre en el cas de que no tingui una actitud correcta envers els criteris que guien aquest Consell, manca reiterada d'assistència sense justificació o manca de respecte vers els altres membres.

7.2. Excepte en el cas de l'article 7.1.e la pèrdua serà immediata i no necessitarà cap acord.

7.3. Per a prendre la decisió dels casos del punts citats a l'article 7.1.e, caldrà una petició raonada de més de la meitat de membres del ple del Consell i l'atorgament a l'interessat d'un termini d'audiència. La decisió formal la prendrà la Junta de Govern Local de l'Ajuntament a la vista de la proposta del Ple del Consell.

Article 8. Funcions.

Són funcions del Ple:

 1. Ser consultat i debatre sobre les actuacions municipals que afectin l'Emissora Municipal.
 2. Debatre el seguiment i avaluació del funcionament de l'Emissora Municipal.
 3. Elevar informes i propostes a l’Ajuntament sobre qüestions relacionades amb l'Emissora Municipal.
 4. Proposar la revocació de la designació de les persones individuals per a ser membres del Consell en els casos de l'article 7.3.
 5. Fer propostes de millora del funcionament i programació de l'Emissora Municipal
 6. Decidir la creació, els objectius i les finalitats de les comissions de treball i rebre'n el resultat.
 7. Elevar a l'Ajuntament els resultats de les comissions de treball.
 8. Autoritzar l’assistència al Ple del Consell i a les comissions de treball, amb veu i sense vot, de persones de reconeguda vàlua o coneixements específics, quan el tractament d’un tema concret ho faci aconsellable. Aquesta atribució és compatible amb la mateixa que també s'atribueix al president.
 9. Proposar la recollida de l’opinió ciutadana entorn a qualsevol qüestió relacionada amb l'Emissora Municipal d'acord amb les previsions de la normativa sobre participació ciutadana.
 10. Demanar informació i documentació sobre qualsevol matèria o intervenció que afecti el camp d’actuació de l'Emissora Municipal

Article 9. Funcionament.

9.1. La seu del Consell serà l'Ajuntament de La Seu d'Urgell i, per tant, totes les seves sessions es faran en aquest lloc.

9.2. El Ple del Consell es reunirà de forma ordinària un mínim de 3 cops l’any i, de forma extraordinària quan ho decideixi el president o bé ho demani un terç dels seus membres.

9.3. La convocatòria per a les sessions ordinàries la farà la persona que en tingui la presidència amb una setmana d’antelació. Per a les sessions extraordinàries l’antelació mínima serà de 2 dies hàbils.

9.4. En cap cas es podrà constituir sense un mínim d'un terç dels seus membres, entre els quals haurà d'haver-hi, com a mínim, el president i un altre regidor.

9.5. Si el Ple no decideixen res en contrari, tots els acords es prendran per majoria simple.

9.6. Les sessions del Ple i de la comissió no seran públiques.

9.7. Les seves actes les podrà consultar qualsevol ciutadà.

9.8. Per a la resta de qüestions, s'aplicarà el que prevegi la normativa de règim local.

Article 10. La Secretaria.

10.1. Assumirà les funciona de Secretaria del Consell la persona tècnica responsable del Servei que tingui encomanada la Promoció Econòmica de l'Ajuntament.

10.2. Les funcions atribuïdes a la secretaria del Consell són:

 1. La redacció de les actes de les sessions del Consell.
 2. Assistir la presidència per a gestionar l'elaboració i tramesa de les convocatòries de les sessions.
 3. Custodiar la documentació del Consell.
 4. Custodiar els documents del Consell.
 5. Emetre els certificats dels acords.
 6. Traslladar els acords als seus destinataris.

Secció 2. La presidència.

Article 11. Presidència.

11.1. La presidència del Consell correspondrà a l’Alcalde o persona regidora en qui ho delegui.

11.2. Són funcions de la Presidència:

 1. Convocar i presidir les reunions del Consell.
 2. Exercir les tasques de representació del Consell.
 3. Vetllar per l’execució dels acords que s’hagin pres.
 4. Autoritzar l’assistència al Ple i a les comissions de treball, amb veu i sense vot, de persones de reconeguda vàlua o coneixements específics, quan el tractament d’un tema concret ho faci aconsellable. Aquesta atribució és compatible amb la mateixa que també s'atribueix al ple.
 5. Trametre els informes i les propostes del Consell a la resta dels òrgans municipals.

11.3. La presidència ostentarà, a més, el vot de qualitat en cas d’empat.

Secció 3. Les Comissions de Treball.

Article 12. Creació i funcions.

12.1. El Ple del Consell per a tractar qüestions puntuals o específiques podrà crear comissions o taules de treball específiques per a tractar en profunditat o de manera més continuada els temes que consideri oportuns.

12.2. En l'acord de creació dels grups o taules de treball el Ple del Consell, n'establirà la finalitat, els objectius i la durada.

12.3. La seu de les comission serà l'Ajuntament de La Seu d'Urgell i, per tant, totes les seves reunions es faran en aquest lloc.

Article 13. Composició.

Els membres de cada comissió els designarà el ple en l'acord de creació seguint els criteris següents:

 1. Formaran part de cada Comissió o Mesa de Treball un nombre màxim d'un terç de membres del Ple.
 2. Sempre haurà d'haver un nombre mínim de 2 persones regidores de l'Ajuntament.
 3. La presidència l'assumirà sempre una persona regidora.

Article 14. Funcionament.

El funcionament de les Comissions de Treball seguirà els criteris següents:

 1. El règim de reunions el fixarà la mateixa comissió en la seva primera reunió.
 2. Assumirà les funcions de Secretaria la persona que la pròpia comissió elegeixi.
 3. Quan ho consideri convenient, podrà convocar a persones alienes per a assistir la comissió en qüestions puntuals.

Article 15. Presentació dels treballs

15.1. En acabar la seva tasca, al comissió trametrà al ple el resultat dels seus treballs i designarà un del seus membres per a presentar-lo davant el ple del Consell.

15.2. El ple podrà demanar que s'ampliïn els treballs o donar-los per finalitzats.

15.3. Els informes i conclusions derivades dels treballs de les comissions no vincularan el Consell fins que el ple del Consell els aprovi.

Article 16. Dissolució.

Les comissions de treball es dissoldran un cop el ple hagi donat per finalitzats els treballs que li ha encarregat.

Disposició Final.

La durada del Consell serà indefinida, mentre que no acordi la dissolució el Ple de l'Ajuntament.