Consell Municipal de Joves

El Consell de Joves és un òrgan d'informació, consulta i participació on els joves de la Seu d'Urgell poden exercir el seu dret a participar, a expressar les seves idees i opinions, així com proposar accions concretes per transformar la ciutat.

Composició

Els membres que formen part del Consell Municipal de Joves són:

 • Alcalde: Jordi Fàbrega Sabaté
 • Regidor Joventut: Xavier Estival Saña
 • Grup de Compromís x La Seu: Carlota Valls Albiol
 • Grup de Junts per la Seu: Mireia Font Gras
 • Grup d'ERC: Núria Tomàs Gimó
 • Grup de la CUP: Bernat Lavaquiol Colell

Preàmbul

El Consell de Joves és un òrgan d’informació, consulta i participació on els joves de la Seu d’Urgell poden exercir el seu dret a participar, a expressar les seves idees i opinions, així com proposar accions concretes per transformar la ciutat.

El Consell de Joves està format per joves de 12 a 16 anys que estudien als centres de secundària del municipi, de 1r a 4rt d’ESO.

La relació del CMJ amb l’Ajuntament de La Seu d’Urgell s’estableix a través de la Regidoria de Joventut i la Regidoria d’Ensenyament.

a participació ciutadana es troba a la base de la dinàmica democràtica i de la governança, que avança, cada cop més, cap a un model relacional en què les administracions públiques necessiten de la complicitat i la col·laboració de tots els agents socials i en el qual els joves no poden ser una excepció.

Prendre part en les dinàmiques de consulta i de participació del municipi fa que els joves es sentin reconeguts com a ciutadans i que, des d’aquesta posició, creixin sentint-se part de la ciutat i del municipi i formin la seva identitat cívica. Segur que amb la seva visió faran de la Seu un lloc molt millor, i en el futur tindran cura d’ell i el defensaran.

Capítol I. Objecte i funcions del Consell Municipal de Joves.

Article 1. Fonament legal.

L’Ajuntament de La Seu d’Urgell d’acord amb l’article 130 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, crea el Consell Municipal de Joves.

Article 2. Objectius i funcions.

2.1. El CMJ té com a objectiu principal promoure la participació activa dels i les joves en la construcció, el desenvolupament i la millora de la ciutat, partint sempre dels principis que sustenten els drets dels joves. El CMJ actuarà especialment en els àmbits que tinguin relació directa o indirecta amb els temes de joventut.

Objectius principals:

- Establir canals de comunicació estables entre l’Ajuntament i els i les joves, que permetin conèixer i treballar les inquietuds d’aquest col·lectiu.

- Crear un espai de coordinació i traspàs d’informació entre l’Ajuntament i els i les joves.

- Desenvolupar mecanismes de participació en la definició dels projectes de la ciutat, en especial d’aquells d’interès per al jovent.

- Incrementar el nivell de participació dels i les joves en la presa de decisions, a través d’espais de reflexió i debat, que permetin incloure’ls en la definició dels problemes i necessitats, i en la priorització dels recursos existents.

- Integrar les visions polítiques, tècniques i ciutadanes per poder tenir una visió estratègica del que han de ser els eixos bàsics d’una política de joventut a la nostra ciutat.

- Apropar la gestió municipal a la joventut tot millorant-ne l’eficàcia

- Garantir el principi de publicitat en els acords presos pel consell mitjançant les plataformes digitals pertinents.

2.2. Les seves funcions concretes són:

 • Manifestar i expressar les seves idees, opinions i inquietuds a iniciativa pròpia o a consulta de l'Ajuntament, en relació amb els assumptes de la Ciutat.
 • Fer aportacions al debat sobre els assumptes de la Ciutat, formulant propostes, suggeriments o queixes respecte de qualsevol actuació concreta de l'Ajuntament i de manera especial d'aquelles que poden afectar les seves aspiracions i interessos com a grup.
 • Col·laborar en l’elaboració de programes i projectes relatius als àmbits d’actuació que li són propis
 • Aconseguir que el conjunt de la societat adulta valori i prengui en consideració l'opinió dels joves.
 • Donar a conèixer els drets i els deures que corresponen a aquests joves dins de la seva comunitat.
 • Actuar com a canal de comunicació entre els joves que representen i les autoritats municipals.
 • Difondre els drets dels joves i promoure actituds de respecte per part de la societat adulta, valorant la seva opinió.
 • Potenciar la participació dels i les joves en assumptes municipals i fomentar l’associacionisme juvenil.
 • Donar a conèixer als adults el punt de vist dels joves en els aspectes relacionats amb la Ciutat, desenvolupant així, una major sensibilitat cap a la relació entre ciutat i joves d'entre 12 i 16 anys.

2.3. Els acords que adopti el Consell Municipal de Joves , seran sotmesos a la consideració de les àrees municipals a les quals afecti.

Capítol II. Composició del Consell Municipal de Joves.

Article 3. Òrgans.

Són òrgans del Consell Municipal de Joves el Ple i les comissions operatives que es creïn.

Secció 1. El ple del Consell Municipal de Joves.

Article 4. Composició.

4.1. El Ple del Consell Municipal de Joves tindrà la composició següent:

 1. La persona que ocupi l'Alcaldia de l'Ajuntament, que presidirà el Consell. Podrà delegar aquest càrrec en un regidor.
 2. La persona titular de la Regidoria encarregada de Joventut.
 3. Un representant de cada grup municipal. Cada grup escollirà el seu membre representant.
 4. 4 joves del Col·legi la Salle i 4 joves de l’INS Joan Brudieu, una persona encarregada de la dinamització, tècnic de l’Ajuntament.
 5. Un representant del professorat de cada escola.

4.2. Si es delega la presidència a la persona titular de la Regidoria encarregada de la joventut , s’incorporarà un altre regidor de l’equip de govern.

4.3. Actuarà com a secretari (amb veu i sense vot) un tècnic de l’Ajuntament.

4.4. El càrrec de membre del CMJ no serà retribuït.

Article 5. Designació dels membres.

La designació dels membres es farà de la forma següent:

 1. La Junta de Govern Local designarà els membres citats en l’apartat c (a proposta dels grups municipals ) i 4.1.e.
 2. Els centres escolars designaran els membres de l'article 4.1.d) i f).

Article 6. Centres educatius i els seus representants.

6.1. Per a poder formar part del Consell, els alumnes hauran de complir els requisits següents:

 1. Estar escolaritzats en un dels centres educatius del municipi.
 2. Cursar secundària (1r, 2n, 3r i 4rt)

6.2. Els centres educatius escolliran els seus representants i comunicaran a l’Ajuntament les seves dades. La Junta de Govern Local prendrà l'acord. Cas que no segueixi la proposta haurà de ser motivat.

6.3. El nomenament de la persona que representi cada escola el farà cada una segons les seves normes de funcionament.

6.4 El canvi o substitució d’un representant haurà de ser notificat igualment per escrit. El nomenament i el canvi no seran efectius fins que no es comuniquin formalment.

Article 7. Revocació d'admissions o nomenaments.

7.1. La pèrdua de la condició de membre del ple del Consell Municipal de Joves es produirà en els casos següents:

 1. Pel transcurs del termini per al qual se l'ha escollit.
 2. Per renúncia o mort.
 3. Per la pèrdua de la condició amb la qual ha estat designat membre.
 4. Per manifest manca d'adequació de les actuacions i expressions de la persona envers els criteris que guien aquest Consell.

7.2. Excepte en el cas d) la pèrdua serà immediata i no necessitarà cap acord.

7.3. Per a prendre la decisió dels casos del punt d) de l'apartat 1 d'aquest article, caldrà una petició raonada de més de la meitat de membres del ple del Consell Municipal d’Infants i l'atorgament a l'interessat d'un termini d'audiència.

7.4. La Junta de Govern Local, a proposta del ple del Consell podrà acordar la revocació de la designació per a formar part del CMJ dels seus representants per les raons següents:

 1. No complir els criteris que hagin justificat la designació o l'admissió.
 2. Deixar de tenir vinculació amb les finalitats del CMJ
 3. Quedar demostrada la manca d’interès i dedicació. En tot cas, s'entendrà que hi ha manca d'interès i dedicació si hi ha absència reiterada a les sessions sense excusa ni justificació.
 4. No respectar la normativa de bon funcionament de les sessions o la resta de membres i la seva possible disparitat d’opinions.

Article 8. Funcions.

Són funcions del Plenari:

 1. Ser consultat i debatre sobre les actuacions municipals en la política juvenil.
 2. Elevar informes i propostes a l’Ajuntament de la ciutats sobre qüestions relacionades amb les seves competències.
 3. Proposar la revocació de la designació de persones individuals per a ser membres del Consell en el cas de l'article 8.1.d.
 4. Decidir la creació, els objectius i les finalitats de Comissions operatives específiques per tal de tractar temes puntuals i concrets relacionats amb els objectius del CMJ.

Article 9. Funcionament.

9.1. El Plenari del CMJ es reunirà de forma ordinària un mínim de 2 cops l’any i, de forma extraordinària quan ho decideixi el president o bé ho demani un terç dels seus membres.

9.2. La convocatòria per a les sessions ordinàries es farà amb una setmana d’antelació. Per a les sessions extraordinàries l’antelació mínima serà de 2 dies

9.3. En cap cas es podrà constituir sense un mínim de 3 membres, entre els quals haurà d'haver-hi el president i un altre regidor.

9.4. Per a la resta de qüestions, s'aplicarà el que prevegi la normativa de règim local.

9.5. Si el Ple no decideixen res en contrari, tots els acords es prendran per majoria simple.

Article 10. La Secretaria.

10.1. El Consell Municipal de Joves tindrà una persona que assumeixi les funcions de tècnic del servei.

10.2. Són funcions de la Secretaria:

 1. Assistir a les reunions amb veu però sense vot.
 2. Estendre les actes de les reunions i custodiar la documentació del CMJ.
 3. Certificar acord amb el vist-i-plau de la Presidència.
 4. Vetllar perquè les trameses de documentació arribin oportunament.

Secció 2. La presidència.

Article 11. Presidència.

11. Són funcions de la Presidència:

 1. Convocar i presidir les reunions del Consell Municipal e Joves.
 2. Actuar com a portaveu del CMJ.
 3. Vetllar per l’execució dels acords que s’hagin pres.
 4. Autoritzar l’assistència al Consell Plenari i a les comissions operatives, amb veu i sense vot, de persones de reconeguda vàlua o coneixements específics, quan el tractament d’un tema concret ho faci aconsellable.
 5. Trametre els informes i les propostes del CMJ a la resta dels òrgans municipals.

Secció 3. Les comissions operatives del Consell Municipal de Joves.

Article 12. Creació.

Les comissions operatives les crearà el Ple del Consell Municipal de Joves per a tractar qüestions puntuals o específiques.

Article 13. Composició.

13.1. Els membres de les comissions operatives els designarà el ple del CMJ en l'acord de creació.

13.2. El president serà sempre un regidor. El ple del CMJ podrà designar un titular i un suplent.

Article 14. Funcionament.

14.1. Les comissions operatives les presidirà el regidor que designi el ple del CMJ d'entre els que en són membres o el seu suplent.

14.2. Les funcions seran la que acordi en cada cas pel Ple del CMJ.

14.3. El règim de reunions el fixarà la mateixa comissió en la seva primera reunió.

14.4. Assumirà les funcions de Secretaria la persona que la pròpia comissió designi.

Article 15. Presentació dels treballs

15.1. En acabar la seva tasca, la comissió trametrà al ple del CMJ el resultat dels seus treballs i designarà un del seus membres per a presentar-lo

15.2. El ple podrà demanar que s'ampliïn o donar-los per finalitzats.

Article 16. Dissolució.

Les comissions operatives es dissoldran quan hagin finalitzat la tasca que el ple del CMJ els va encomanar o quan ho decideixi el mateix ple del CMJ.

Secció 4. Normes comunes

Article 17. Lloc de les reunions.

17.1. La seu del CMJ i de les comissions operatives serà a l’Oficina Jove de l’Alt Urgell.

17.2. Malgrat això, amb la finalitat de promoure els intercanvis d'experiències i coneixement mutu entre els centres del municipi i espais joves, el CMJ es podrà reunir als centres participants. El ple del CMJ fixarà els criteris per a fer-ho possible.

Article 18. Informació i assessorament.

18.1. Tant el Ple com les comissions de treball podran obtenir de l'Ajuntament la informació i l'assessorament que creguin convenient dintre de les funcions indicades en aquests criteris.

18.2. A petició del president podran assistir a la presència de persones que, pels seus coneixements, puguin informar sobre algun aspecte concret.

Article 19. Sessions i actes.

19.1. Les sessions del Ple i de la comissió no seran públiques.

19.2. Les seves actes les podrà consultar qualsevol ciutadà.

Disposició Final.

La durada del Consell Municipal de Joves serà indefinida, mentre que no acordi la dissolució el Ple de l'Ajuntament.