Consell Escolar Municipal

El Consell Escolar Municipal - Consell Municipal d'Educació (CEM) és un organisme de consulta i de participació dels sectors afectats en qualsevol aspecte amb l'ensenyament de nivell no universitari de l'àmbit municipal.

INTRODUCCIÓ

El Consell Escolar Municipal - Consell Municipal d’Educació (CEM) és un organisme de consulta i de participació dels sectors afectats en qualsevol aspecte amb l'ensenyament de nivell no universitari de l'àmbit municipal.

El marc legal de referència del CEM és la Llei reguladora dels consells escolars 25/1985 de 10 de desembre, desenvolupada pel Decret 404/1987, de 22 de desembre, el qual regula les bases generals d'organització i de funcionament dels consells escolars municipals.

El CEM de la Seu d’Urgell ha de tenir, segons el Decret que en regula el seu funcionament, un mínim de 33 membres, però en aquest Reglament s’ha ampliat la participació de la comunitat educativa perquè s’ha considerat important la representació de tots els centres educatius del municipi.

El CEM de la Seu d'Urgell adapta alguna de les funcions que es recullen a la regulació perquè no són competència excusiva del CEM, sinó que han quedat superades amb la posada en funcionament de nous instruments més operatius: oficines municipals d'escolarització, comissions d'escolarització, plans educatius d'entorn...

El CEM tindrà previst adaptar-se a la nova normativa reguladora de la Lleid'Educació.

Article 1.

1.1. La finalitat d'aquest Reglament és regular les funcions i organització del Consell Escolar Municipal – Consell Educatiu Municipal (CEM)

1.2. Aquest Consell es configura com un òrgan dels regulats a l'art. 130 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

Article 2.

El CEM de la Seu d'Urgell tindrà com a objectius:

 • a. Promoure un espai de trobada entre la comunitat educativa de la Seu d'Urgell.
 • b. Assessorar, proposar i participar sobre qualsevol tema relacionat en l'educació al municipi.
 • c. Sensibilitzar tota la ciutat, entitats i ciutadans en particular, sobre la importància de la participació dels docents, les famílies i els alumnes en el procés educatiu així com en la gestió dels centres.
 • d. Crear canals de col·laboració entre tots els sectors en l’organització d’actuacions en el camps educatiu del municipi.

Article 3.

Són funcions pròpies del CEM l’assessorament, la proposta i la informació en els assumptes següents:

 • a. Actuacions i normes municipals que afecten serveis educatius complementaris i extraescolars amb incidència en el funcionament en centres docents.
 • b. Les prioritats en els programes i actuacions municipals que afecten la conservació, la vigilància i el manteniment dels centres docents.
 • c. El foment de les activitats que tendeixin a millorar la qualitat educativa.
 • d. Les competències educatives que afecten l’ensenyament no universitari i que la legislació atorga als municipis.
 • e. Desenvolupament d’accions compensatòries per a corregir les desigualtats provinents del context econòmic, social i cultural de l’alumnat i per a afavorir la igualtat d’oportunitats.
 • f. Assistir a la Oficina Municipal d’Escolarització, quan ho sol·liciti, sobre l’escolarització i l’absentisme escolar i la planificació i distribució equitativa dels alumnes amb necessitat educatives especials.
 • g. Demanar informació a l’administració educativa que correspongui, sobre qualsevol tema que afecti l’acció educativa dins el municipi.
 • h. Convenis i acords de col·laboració amb el Departament d’Educació i les institucions i els organismes educatius que afecten l’ensenyament dins l’àmbit del municipi.
 • i. L’emplaçament, la construcció, la renovació i el manteniment de centres docents públics dins la demarcació municipal.
 • j. Establiment de mesures d'inserció laboral, formació professional, calendari escolar, horaris.

Article 4.

4.1. El CEM comptarà amb la participació de regidors, personal docent, pares i mares d’alumnes, alumnes personal d’administració i serveis de centres i direcció del centres públics i concertats del municipi.

4.2. El CEM de la Seu d’Urgell estarà format per les persones següents:

 • a. L’Alcalde, que en serà el president, o el regidor a qui en delegui aquesta funció.
 • b. El regidor d'Educació.
 • c. 1 regidor representant de cada grup de la corporació municipal.
 • d. 3 representants dels directors dels centres educatius del municipi, escollits entre aquests:
  • CEIP Albert Vives
  • CEIP Pau Claris
  • CEIP La Valira
  • CEIP Castell-Ciutat
  • IES Joan Brudieu
  • Col·legi La Salle
 • e. 3 representants dels directors dels centres educatius del municipi, escollits entre aquests:
  • Escola d'Adults
  • Escola Oficial d'Idiomes
  • Escola Municipal de Música
  • Escola Joviat
  • Cada una de les llars d'Infants municipals
 • f. 6 representants dels pares i mares. 3 membres dels consells escolars i 3 escollits entre els membres de les juntes directives de les AMPES.
 • g. 6 representants de l’alumnat de l’educació secundària obligatòria i/o postobligatòria escollits pels consells escolars del centres.
 • h. 6 representants de la comunitat docent (3 d’ells/elles membres dels consells escolars i 3 provinents de les associacions representatives del seu sector, si és possible)
 • i. 3 membres del personal d’administració i serveis dels centres educatius.
 • j. 1 representant dels Serveis Territorials dels Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.
 • k. Com a convidats amb veu però sense vot:
  • Els directors no representats.
  • Representants de la inspecció del Departament d’Educació.
  • El director dels Serveis Educatius Alt Urgell-Cerdanya.
  • El tècnic municipal del Servei d’Educació de l’Ajuntament.

4.3. Es podran incorporar nous membres al CEM en el cas de que s’obrin nous centres educatius al municipi. Aquestes incorporacions les aprovarà la Junta de Govern Local.

4.4. El CEM, per a tractar assumptes específics i puntuals, podrà demanar l’assistència de persones de reconeguda vàlua i coneixement en la matèria, que tindran veu però no vot.

4.5. El Consell Escolar Municipal tindrà persona que faci les funcions de secretaria, que serà part del personal municipal. Aquesta persona assistirà a totes les sessions del Ple del Consell amb veu i sense vot, i es responsabilitzarà d’estendre i custodiar les actes i la documentació del Consell.

4.6. La designació dels membres es farà de la forma següent:

 • a. El Ple Municipal designarà inicialment regidors que n'hagin de ser membres.
 • b. El Ple Municipal podrà delegar en la Junta de Govern Local aquesta facultat.
 • c. La substitució de membres del mateix grup polític, ka farà la Junta de Govern Local.
 • d. La totalitat dels representants dels distints sectors enunciats seran elegits per ells mateixos.
 • e. Els membres escollits pel Consell Escolar Municipal ho seran per quatre cursos escolars, i es renovaran per meitat en cada sector citat a la base 4.2 al final de cada curs. En cas de que hi hagi un sol membre es renovarà cada dos anys.
 • f. Si un membre del Consell deixa de formar part del sector que representa cessarà automàticament en les seves funcions, i el sector afectat elegirà un nou representant en el termini màxim de dos mesos. Això no obstant, el mandat de la persona substituta s’extingirà en la mateixa data que li hagués correspost al representant substituït.

Article 5.

5.1. Els òrgans permanents del Consell Escolar Municipal - Consell Municipal d’Educació són els següents:

 • President
 • Plenari
 • Comissió Permanent

5.2. També podran constituir-se comissions de treball, sempre que la dinàmica de consell així ho recomani i ho aprovi el plenari del CEM. La seva composició s'adaptarà al seu objecte, per bé que s'intentarà que inclogui representants el màxim nombre possible de sectors. El funcionament els regularà l'acord de creació i, en el que no els sigui, s'aplicarà la normativa sobre funcionament dels òrgans de les entitats locals.

5.3. Correspon al president convocar i presidir les reunions del CEM.

5.4. El funcionament del Plenari s'adaptarà als criteris següents:

 • Es reunirà, de forma ordinària un cop per trimestre, i extraordinàriament sempre que el president ho consideri oportú o que li ho demani un terç dels seus membres per escrit.
 • El funcionament serà el previst a la normativa sobre funcionament dels òrgans de les entitats locals.
 • Les decisions d'adoptaran per majoria simple llevat del previst en el punt següent.
 • Per a aclarir o precisar algunes qüestions del seu funcionament, podrà provar uns criteris propis de funcionament. Aquest acord es prendrà per majoria absoluta.
 • 5.5. La Comissió permanent es trobarà en sessions de treball més freqüents. El Ple en determinarà la composició i criteris de funcionament.

Article 6.

El CEM traslladarà a l’Ajuntament els acords o propostes que consideri convenients per tal que la Comissió Informativa corresponent o bé la Junta de Govern Local, les estudiï i prengui els acords que pertoqui.

Article 7.

El CEM, en finalitzar cada curs escolar, elaborarà una memòria d’actuació, que lliurarà als serveis d'Educació de l'Ajuntament.

Article 8.

La durada del CEM serà indefinida, mentre que no acordi el contrari el Ple de l’Ajuntament.

Disposició final.

Aquest Reglament deroga qualsevol altra normativa municipal anterior que regulés aquest consell.

DILIGÈNCIA: Aquest Reglament el va provar inicialment el ple en sessió de 03.11.2008 i va quedar aprovat definitivament de forma automàtica el dia 27.12.2008 en no haver-s'hi presentat al·legacions en el període d'informació pública.

La Seu d'Urgell, 25 de febrer de 2009.